Línia estratègica

08

Impulsar una major contractació pública socialment responsable des del Districte

Les clàusules socials han estat una demanda reiterada des de fa temps per les entitats del teixit comunitari del Districte, així com per les entitats socials del conjunt de la ciutat. Empreses d’inserció i entitats de l’Economia Social i Solidària reclamaven una eina que permetés valorar en la contractació pública els nombrosos impactes positius que genera la seva activitat en termes de desenvolupament local de proximitat. Una eina que no tingués per objectiu impulsar un tipus determinat d’empresa, sinó generar noves oportunitats d’ocupació, treball digne, inclusió social i comerç ètic al territori. 

És en aquest context que a l’octubre de 2016 es publica la “Guia de contractació pública social”, un instrument per impulsar la contractació pública socialment responsable. La Guia neix amb la voluntat de ser una eina de transformació socioeconòmica en considerar la contractació municipal no únicament com una via per adquirir béns i serveis, sinó com una eina estratègica més de política econòmica i social municipal. Elaborada a partir del consens amb el sector empresarial, sindicats, associacions i entitats ciutadanes, la Guia preveu la inclusió en els plecs de les licitacions públiques requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en la valoració de les propostes i per potenciar la protecció de les petites i mitjanes empreses, els drets laborals, l’Economia, Social i Solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, la inserció de col·lectius vulnerables, el respecte a la diversitat funcional, no sexista, i el respecte a la conciliació.

Aquesta Guia, que durant el 2017 es traduirà en un nou decret de contractació social i mediambiental, haurà de ser aplicada pel conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal. 

El districte de Nou Barris es compromet al màxim amb la contractació pública social, fomentant activament el retorn social al territori de la seva despesa, de manera que en la seva contractació de béns, serveis i obres també es promogui un model socioeconòmic just, socialment i ambiental.

En aquesta línia, en l’aplicació de la Guia de contractació pública social tindrà com a prioritat, entre d’altres, les clàusules referides als salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, pel que fa als criteris d’adjudicació i pel que fa a les condicions d’execució, el pagament del preu a les empreses subcontractades, el manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte, la contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i la igualtat de gènere.
 

Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors de proximitat de productes i serveis del Districte

2018Mesura plurianual 2017-2018

Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública a Nou Barris

2018Mesura anual 2018

Impuls, en la mesura del possible i en el marc jurídic vigent, de la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2016-2021

Observació del compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte

2018Mesura plurianual 2018-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.