Mesura

1.3

Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçada als i les veïns i veïnes en situació d’atur

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

La formació és un element fonamental en la trajectòria professional de qualsevol persona, i es torna cabdal en el cas de persones que no disposen de la formació i/o de capacitació suficients per donar resposta als seus objectius laborals. No podem parlar de millorar l’ocupabilitat sense disposar de possibilitats de formació/capacitació.

És en aquest context que es treballarà perquè els veïns i veïnes es capacitin preferentment en els sectors professionals que hem marcat com a prioritaris: 

  • Formació d’impacte comunitari, això és, iniciatives impulsades pel mateix teixit comunitari amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que hi participen al mateix temps que es contribueix a la cohesió social del seu entorn territorial.
  • Formació professionalitzadora/formació ocupacional amb pràctiques -per abordar coneixements o habilitats tècniques de l’àmbit professional-.
  • Formació en competències transversals: treball en equip, comunicació, ús de les TIC...
  • Accions de capacitació en tecnologies de la informació i la comunicació destinades a pal·liar l’escletxa digital. Aquesta formació estarà vinculada a l’Antena Cibernàrium de Vilapicina - Torre Llobeta, l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, i a biblioteques del Districte (a més de l’Antena) com les de Roquetes, Nou Barris i Zona Nord, on es duran a terme formacions dirigides a públics específics: majors de 55 anys (iniciació digital), joves (booktubers) i nens i nenes (programació amb Scratch); així com a altres recursos existents a nivell de ciutat.