Mesura

1.4

Increment dels/de les veïns i veïnes en situació d’atur contractats/des per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

Els plans d’ocupació, i les mesures d’experienciació laboral en general, són una política activa d’ocupació amb un doble vessant: l’individual, vinculat a la millora de l’ocupabilitat de la persona que hi participa, i el comunitari, pel que fa al desenvolupament de tasques i serveis d’interès per a la comunitat.

El Pla promourà la millora d’aquests programes en diverses direccions:

  • L’increment del nombre de persones beneficiàries. Es treballarà per superar el nombre total de veïns i veïnes contractats/des en el període 2011-2015 (que va ser de 631) en els quatre primers anys d’execució del Pla (2016-2020), incloent-hi també els plans de coproducció amb les entitats.
  •  Flexibilització de la durada del temps de contractació (que passarà a contemplar un temps de contractació variable de sis, nou o dotze mesos).
  • Adaptació de la formació inclosa en el programa (que es vincularà a cada projecte).
  • Seguiment i acompanyament posterior de les persones participants com a part del seu itinerari ocupacional.