Mesura

1.5

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Com ja hem concretat, els i les joves de Nou Barris són un dels col·lectius prioritaris en el conjunt de totes les actuacions ocupacionals que presenta el Pla, però en tot cas les dades de l’atur juvenil al Districte requereixen focalitzar en una mesura específica accions que fomentin les oportunitats de treball de qualitat, la formació i la millora de l’ocupabilitat.

En aquest sentit, disposem del recentment aprovat Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 (PFOJQ), al qual ja hem fet referència anteriorment, que té com a missió promoure l’ocupació juvenil dels 16 als 29 anys, reduint els desequilibris territorials i les desigualtats de gènere existents, i que cerca fomentar la capacitació professional i la millora competencial dels i les joves, vetllant per unes condicions laborals dignes.

Des d’una perspectiva global, al districte de Nou Barris pren especial rellevància l’articulació de mesures d’accions positives per evitar l’estigmatització dels i les joves i per lluitar contra la segregació juvenil per causes residencials, de procedència i/o pertinença a entorns socials amb majors dificultats, que condicionen les trajectòries personals i professionals d’una part de la població jove independentment de les seves potencialitats. 

Des de la concreció, les mesures prioritàries i que tindran un especial desplegament a Nou Barris seran les següents:

  • Garantir una oferta bona i coordinada d’accions d’orientació i assessorament laboral a nivell del Districte. (M5 PFOJQ)
  • Garantir un major acompanyament personalitzat als i les joves en atur i el disseny d’itineraris professionalitzadors a llarg termini. (M6 PFOJQ)
  • Reforçar i millorar la connexió amb la població jove amb l’objectiu de facilitar-los l’accés als recursos. Aprofundir en el model de serveis i equipament de Les Basses, com a espai de referència a potenciar envers els i les joves del districte de Nou Barris. (M10 PFOJQ)
  • Promoure una major connexió amb la població jove que no coneix o no utilitza els serveis d’ocupació ni els canals habituals. (M11 PFOJQ)
  • Promoció de programes de segona oportunitat o integrals específics per a joves amb baixa qualificació i, amb caràcter prioritari, una major atenció a la diversitat i a la població jove amb especial situació de vulnerabilitat (persones joves que pateixen trastorns de salut mental; persones joves gitanes; noies joves que formen una família monoparental, i persones joves immigrades amb especial vulnerabilitat).
  • Disseny d’accions a mida i promoció de l’accés dels i de les joves del Districte als programes d’ocupació juvenil a nivell de ciutat.
  • Foment de la capacitació professional, el coneixement d’idiomes i l’impuls a projectes específics de caràcter innovador en col·laboració amb altres entitats i/o agents del territori. (M20, 21 i 23 PFOJQ)
  • Organització de jornades o fires d’ocupació juvenil per fomentar punts de trobada entre el jovent i la resta d’agents, serveis i/o empreses.