Mesura

1.6

Impuls de mesures de suport per a persones amb responsabilitats familiars que participen en programes ocupacionals

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

La participació d’algunes persones en programes ocupacionals o formatius –amb major freqüència, dones– es veu compromesa per la responsabilitat que exerceixen en exclusiva en l’atenció de persones de la seva unitat familiar, ja siguin infants, gent gran o, en general, persones amb un grau de dependència. Els requeriments dels programes (horaris d’inici d’activitat, disponibilitat horària, nivell retributiu –programes experiencials– o manca de retribució –cursos de formació–) sovint suposen un obstacle que acaba impedint l’accés d’aquestes persones al recurs ocupacional.

És per això que s’exploraran fórmules que facilitin la corresponsabilitat familiar, especialment pel que fa a la cura d’infants, mitjançant possibles iniciatives de canguratge, col·laboracions amb ludoteques i casals infantils que proporcionin espais i recursos i, en el supòsit de situacions amb persones dependents a càrrec, s’avaluarà la possibilitat de coordinació amb el SAD.