Mesura

3.3

Accions d’enfortiment dels comerços de proximitat existents per millorar qualitat del servei

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Els comerços i serveis de proximitat de Nou Barris estan condicionats pel limitat abast del poder adquisitiu d’una part important del seu públic objectiu. La renda familiar disponible per càpita dels veïns i veïnes del Districte és el 53,8% de la mitjana de la ciutat. A més, es tracta de comerços petits (tant en nombre de persones treballadores com en superfície de sala de vendes) que presenten un notable marge de millora quant a l’aplicació de mesures relacionades amb la comercialització i la gestió. Tres dades ens ajuden a il·lustrar aquesta situació: els establiments del Districte, amb una sala de vendes de 66,6 m2 de mitjana, tenen una mitjana de 2,1 persones treballadores –0,4 punts per sota del registre de ciutat–, i presenten un grau d’informatització de la gestió significativament baix –41,7%, trenta punts menys que a la resta de la ciutat.     Per aquesta raó es desenvoluparan accions per ampliar les capacitats de comerços i serveis de proximitat i millorar la qualitat del servei, pel que fa a millorar l’estratègia de producte i de clientela, la comercialització i el màrqueting, la gestió de compres i estocs, la gestió econòmica i l’ús de les noves tecnologies. Aquestes accions de capacitació inclouran:    

  • Sessions de formació grupals, com les que ofereix actualment al territori el programa Obert al Futur.
  • Assessorament individualitzat, per tal de facilitar al màxim la posada en pràctica de millores amb intervencions dins de cada establiment. S’adreçaran de forma experimental a 200 comerços del Districte.