Mesura

4.1

Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del Districte, per mitjà d’instruments de finançament municipal

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

El dinamisme del teixit comunitari, veïnal i –en general– social de Nou Barris constitueix un actiu que pot esdevenir de gran valor per impulsar l’activitat econòmica al territori, en clau de proximitat i de correcció de les desigualtats socials.     

Cal fomentar el desenvolupament de projectes provinents de les entitats i agents socials que impulsin l’activitat econòmica al conjunt del Districte o en alguns dels seus barris.     

Projectes de naturalesa diversa, que vagin des de l’emprenedoria individual o col·lectiva, que contribueixin a consolidar l’empresa mercantil –en especial el comerç i els serveis de proximitat– o les societats cooperatives, que dinamitzin les economies comunitàries o que promoguin l’ocupació als barris.     

Per aquest motiu, s'ha dut a terme el 2017 una convocatòria de subvencions d’impuls socioeconòmic del territori, així com d’altres instruments de finançament municipal com el programa de microcrèdits de la Franja Besòs o el matchfunding, un instrument de finançament col·lectiu en el qual és l’Administració pública la que iguala les aportacions econòmiques obtingudes de la comunitat fins a un màxim prefixat, entre d’altres. El 2018 es durà a terme la 2a convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas”.