Mesura

7.1

Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2028

La necessitat d’identificar i sistematitzar els recursos ocupacionals de Nou Barris destinats a orientar, formar i treballar la millora de l’ocupabilitat de les persones (serveis, programes, espais, d’atenció, col·lectius...), és una necessitat que sovint verbalitzen les entitats del territori. La Xarxa d’Inserció Laboral de Nou Barris va dur a terme aquesta identificació i sistematització el 2011, però des d’aleshores no ha estat actualitzada.

El Pla treballarà per disposar d’una eina que, en format digital i amb model col·laboratiu, permeti visibilitzar de forma global els recursos existents a Nou Barris i quina és la resposta que s’hi dóna, i això implica tenir dades que per una banda ajudin a dimensionar el recurs i, per l’altra, permetin detectar necessitats no cobertes pel que fa a perfils, formacions… i, per tant, ajudin a dissenyar nous recursos, i a fer-ho des de la complementarietat i, alhora, a compartir estratègies d’intermediació laboral. 

Aquesta identificació serà clau per afavorir les dinàmiques de coordinació.

Cal tenir present que l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020 defineix dues mesures vinculades a aquest punt: la mesura 4, que estableix l’elaboració d’un mapa de tots els dispositius i recursos que operen a la ciutat de Barcelona vinculats al foment de l’ocupació en tots els seus aspectes, i la mesura 18, que estableix fer un mapa de recursos formatius disponibles, dins de l’articulació de la Xarxa de Formació Professional a Barcelona. Així, el mapatge dels recursos ocupacionals i formatius del districte de Nou Barris s’articularà des del Pla amb una visió global dels mapes de ciutat.