Mesura

8.3

Impuls, en la mesura del possible i en el marc jurídic vigent, de la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’Economia Social i Solidària

Progres 3

2018Mesura plurianual 2016-2021

El districte de Nou Barris continuarà aplicant la reserva social destinada a la contractació amb centres especials de treball, empreses d’inserció i entitats sense afany de lucre, la finalitat de les quals sigui la integració laboral o social de persones amb risc d’exclusió social, i potenciarà la participació del comerç de proximitat i de les empreses d’Economia Social i Solidària amb seu social a Nou Barris, en els diferents processos de licitació i/o contractació encetats des del Districte.

Participació que, òbviament, haurà d’estar subjecta a la legislació de contractació pública vigent i al compliment de les clàusules contemplades als plecs administratius i tècnics dels diferents contractes que tramita el districte de Nou Barris.