Informe – diagnosi socioeconòmic Nou Barris 2019

dimecres, 23. setembre 2020 - 12:47

nforme – diagnosi socioeconòmic. Presentem l’informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica del districte de Nou Barris corresponent al 2019.

Presentem l’informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica del districte de Nou Barris corresponent al 2019.

L’informe, que presentem anualment, és una de les mesures del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021, que permet conèixer la situació actual en el districte i la seva evolució, amb l’objectiu de determinar amb coneixement de causa intervencions adequades en matèria socioeconòmica.

 

Destaquem algunes dades de l’informe:

Amb 171.290 habitants el 2019, Nou Barris concentra el 10,4% de la població de Barcelona. La població ha augmentat lleugerament (en un 1,8%) en relació a l’any 2018.

Per barris, Torre Baró és el que més ha crescut en termes demogràfics (un +24,9%), i el que més població ha perdut és Canyelles (un -6,9%).

Quan a les nacionalitats, el 88,2% son de nacionalitat espanyola, Les 32.029 persones estrangeres, tenen com a principals nacionalitats Hondures, Marroc i Pakistan.

Pel que fa al nivell d’estudis (dades del 2018), un 31,8% de la població del districte no té estudis o només té estudis primaris (12 punts superior a la de la ciutat). D’altra banda, la població amb educació universitària suposa un 14,4% de la total, molt lluny de la mitjana barcelonina (31,9%).

En relació al mercat de treball, hi ha 9.327 persones registrades com a aturades a desembre de 2019 representen el 13,5% de la ciutat. Les dones en representen el 54,8% i més de la meitat de les persones a l’atur són majors de 45 anys. La durada de l’atur es concentra amb els de fins a 6 mesos i l’atur de llarga durada.

La Renda Familiar Disponible (RFD) de Nou Barris (dades del 2017) registra un índex de 55 per Barcelona=100, essent el districte amb l’Índex de Renda Familiar Bruta per habitant més baix de la ciutat.

Quant a activitat econòmica, Nou Barris compta amb 8.691 establiments empresarials dedicats a activitat econòmica, que representen el 4,6% del total de Barcelona.

Quan a tipus d’activitat, el sector serveis és el majoritari a Nou Barris, (el 52%) i el comerç al detall representa el 36%. Trobem la construcció (15,5%), els transports i emmagatzematge (13,7%), les activitats immobiliàries (10,37%), l’hostaleria (8,9%) i els serveis a les empreses (7,3%).

Del total de locals de comerç al detall, la majoria corresponen al quotidià alimentari, seguit, a distància, per l’equipament personal. La gran majoria de locals actius es troben al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, la Prosperitat i Porta.

Al districte es comptabilitzen 1.909 locals sense activitat econòmica, el que suposa un 10% de tota la ciutat.

Per finalitzar, el preu de l’habitatge de segona mà de Nou Barris (2591.€/m2) és el més baix de tots els districtes de la ciutat, i ha pujat lleugerament respecta el 2018 (2491€)