Els plans de desenvolupament econòmic són instruments de política pública que, a diferència d’altres intervencions de desenvolupament local de l’Administració, no es defineixen en funció d’unes partides pressupostàries prèviament establertes.

En tot cas, l’anàlisi de recursos econòmics si que permet establir que, amb caràcter anual, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris comptarà amb un pressupost inicial mínim de 2.000.000 €. 

En aquesta anàlisi cal tenir present que el Pla el formen tant les mesures específicament dissenyades i que podríem anomenar de nova creació, com aquelles que ja existeixen i que en el marc del Pla seran ampliades o reforçades, així com les altres intervencions territorialitzades de diversos operadors municipals que el Pla integra per la seva vocació d’espai comú d’aterratge de la dinamització del desenvolupament local de Nou Barris. 

Aquest és el cas de l’eix d’activació econòmica del Pla de Barris que coordina Barcelona Activa (per delegació de Foment de Ciutat que és qui lidera aquesta intervenció), i per aquesta lògica d’integració les seves actuacions queden recollides en l’actual document. Dels cinc barris que s’inclouen en els tres plans de barris del Districte, el de Trinitat Nova –que ja està definit– compta amb un pressupost d’1,2 milions d’euros únicament per l’eix esmentat pel període 2017-2021.

En conseqüència, per tal que el Pla pugui tenir el rol d’agregar i fer de tractor de totes aquelles actuacions que, al llarg de sis anys de vigència del Pla de Desenvolupament Econòmic, es considerin potencialitats a incorporar, es requereix un marc d’acció flexible i viu. És per això que es parla de pressupost inicial mínim i, per tant, quan els requeriments econòmics de les accions proposades demanin sobrepassar el pressupost anual, es treballarà per aconseguir finançament addicional, ja sigui en el marc pressupostari municipal o amb altres fonts de finançament, i al mateix temps se sumaran al pressupost els imports amb els quals el conjunt d’operadors públics i actors econòmics del territori contribueixin per a l’execució completa o parcial de les mesures.

En la rendició de comptes anual del seguiment i l’avaluació de les mesures, s’inclourà la seva quantificació econòmica per definir el cost final del Pla en cada anualitat. 

A més dels equips estrictament econòmics, el Pla de Desenvolupament Econòmic comptarà amb un equip tècnic dedicat a la implementació de les seves mesures. Aquest equip tècnic tindrà com a mínim:

    

  • Un/a tècnic/a de la direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà des del territori i per a tot el Districte.

 

  • Un/a tècnic/a de la direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà a Torre Baró, Ciutat Meridiana i Roquetes.

 

  • Un/a responsable tècnic/a de la direcció de Desenvolupament Local de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà des del territori a Nou Barris i a Sant Andreu i Sant Martí. 

 

  • Dos/dues tècnics/ques de la direcció de Serveis a les Persones i al Territori de Nou Barris, referents en l’àmbit d’ocupació, formació, altres economies i comerç.