Servei d'informació d'obres

Obres de reparació del camí de Vallvidrera al Tibidabo

02/07/2021 - 17:41

Obres. Els treballs de millora consisteixen en 7 actuacions del tram rodat del camí de Vallvidrera al Tibidabo. Les obres comencen el 6 de juliol i es preveu la seva finalització a finals de mes.

Els treballs de millora consisteixen en 7 actuacions del tram rodat del camí de Vallvidrera al Tibidabo. Les obres comencen el 6 de juliol i es preveu la seva finalització a finals de mes.

Durant la primera setmana és prohibirà el transit rodat de tots els vehicles per tal de poder fer amb garanties el nou paviment a base de sauló estabilitzat amb calç. Durant la resta de l’obra es permetrà el pas dels vehicles durant el vespres i a primera hora de la jornada.

L’objectiu de la primera actuació, al tram del carrer de les Alberes i el carrer del Parc de la Budellera, és la millora del drenatge per evitar l’erosió que les escorrenties provoquen a l’entrada del camí i construir un empedrat de transició que dignifiqui l’accés i eviti els arrossegaments i les obstruccions de les arquetes del clavegueram. També, es realitzarà la reconstrucció dels murets i fitons, ordenació dels elements urbans i senyals existents i integració de les tapes de registre d’instal·lacions existents.

L’actuació segona consisteix en un repàs del ferm del camí i la substitució del formigó per una base de pedra calcària.

Tot seguit, l’actuació tercera és la creació d’una cuneta de terra al marge del camí, per conduir les aigües amb retenidors entremitjos i disminuir l’energia de l’aigua amb la infiltració en el terreny.

La quarta actuació consisteix a la formació de cinc trenques trepitjables de pedra que condueixin les aigües cap a la cuneta drenant o desviant les aigües cap al talús, repartides al llarg del recorregut del camí. La trenca de drenatge enllaçarà amb la cuneta i, quan sigui possible, tindrà continuïtat per desaiguar en el talús. Es construirà esbiaixada respecte el camí, de forma que no quedi totalment perpendicular al pendent principal i garanteixi el moviment de les aigües cap a la cuneta.

L’actuació cinquena és la creació d’un gual de recollida d’aigües a la part alta del camí on hi ha una esplanada que es fa servir d’aparcament. Aquest gual funcionarà com a cuneta i recollirà les aigües d’aquest àmbit delimitat per les dues trenques superiors tot i permetent el pas i els girs dels vehicles. La seva part central funcionarà com una cuneta filtrant conduirà l’aigua cap al talús proper on ja actualment desguassa la part alta del camí.

La protecció dels talussos en els punts de sortida d’aigua, és la sisena actuació. Es preveu una protecció del talús amb rolls de coco per al control de l’escorrentiu i el sembrat manual de la zona.

La darrera actuació contempla l’arranjament del talús previ a l’accés de l’última casa amb la construcció d’un enreixat viu que ordeni la circulació i eviti l’erosió d’aquest tram de carrer. L’enreixat viu és una estructura formada per la unió de troncs col·locats perpendicularment entre sí creant una estructura que suporta el talús.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Obres al plànol

Voleu tenir localitzades sobre el plànol les obres que s'estan fent a Barcelona? En aquesta secció les podreu trobar, per la ubicació o pel tipus d'obra. A més, podreu consultar les dades bàsiques sobre l'actuació que hi té lloc.

Obres al plànol

Unió europea

Una manera de fer europa

Projecte cofinanciat pel Fons Europeu de Cohesió