Glossari

Tipus d’intervenció

Polítiques públiques: Conjunt d’activitats, decisions i mesures preses pels actors d’un sistema polític-administratiu d’una regió geogràfica, amb competències pròpies o descentralitzades, amb la finalitat d’abordar un problema col·lectiu.
Plans: Elements estratègics que articulen un conjunt d’accions, programes, projectes i serveis que es consideren prioritaris per aconseguir els objectius d’una política.
Programes: Elements instrumentals i operatius en els que habitualment es despleguen els plans. En general, un programa és un conjunt d’activitats agrupades i ordenades,  per aconseguir un objectiu concret dins d’un pla o d’una política pública.

Tipus d’avaluació

Avaluació de procés: Consisteix en la valoració de la implementació de la intervenció. Inclouria paràmetres com la cobertura i el perfil de la població al qual ha arribat la intervenció, la qualitat de la implementació i la satisfacció tant per part de les persones afectades per la intervenció com pels professionals implicats.
Avaluació de resultats: Consisteix en verificar si s’han complert els objectius del programa. En alguns casos, s’utilitza el terme avaluació d’impacte per referir-se a resultats a llarg termini, a nivell poblacional, i en indicadors de salut. Si bé, en altres ocasions s’utilitzen indistintament les dues nomenclatures per referir-se en general a l’avaluació que mesura els efectes d’una determinada intervenció.
Avaluació econòmica: És l’estudi de la relació entre els costos i els resultats de la intervenció, estimant així la seva eficiència.
Estimació de l’impacte en salut: Eina predictiva per incorporar la salut en les polítiques públiques no sanitàries. Implica estudiar la intervenció, caracteritzar la població objecte de la intervenció i, mitjançant la combinació d’evidències, estimar els seus impactes potencials sobre la salut.

Estat de l’avaluació

En disseny: S’ha planificat o s’està planificant l’avaluació però encara no s’ha començat amb la recollida de dades.
En procés: Actualment s’estan recollint, analitzant o interpretant les dades, però encara no estan disponibles tots els resultats finals.
Finalitzada: L’avaluació ja ha finalitzat i els resultats es troben disponibles.

Metodologia

Metodologia quantitativa: Metodologia que implica la recollida d’informació quantificable, i que utilitza l’estadística per la seva anàlisi.
Metodologia qualitativa: Metodologia que implica la recollida d’informació basada en l’observació de comportaments, discursos o respostes obertes per a la posterior interpretació de resultats.
Metodologia mixta: Metodologia que implica la combinació de metodologia qualitativa i quantitativa tractada i interpretada de manera conjunta.

Disseny d’estudi

Disseny experimental: Disseny avaluatiu basat en l’aleatorització d’individus a un grup intervenció i a un grup control, que no rebrà la intervenció.
Disseny quasi-experimental: Disseny en el que s’analitzen dades abans i després de la intervenció en els individus que la reben (grup intervenció), i en un grup de comparació similar, però que no s’ha generat en base a una aleatorització d’individus. En aquest grup inclouríem els assaigs comunitaris en els que s’assignen aleatòriament grups (escoles, hospitals,barris…) però no individus. Tanmateix, inclouríem en aquest grup les series temporals ,que requereixen un número més elevat de mesures abans i després de la intervenció en el Grup intervenció i en el Grup comparació.
Disseny no experimental: Disseny avaluatiu en el que s’analitzen dades abans i després de la intervenció només en el grup que rep la intervenció. En aquest grup s’inclourien també les series temporals, que requereixen un número més elevat de mesures abans i després de la intervenció.
Disseny transversal post-intervenció: Disseny en el que només es valoren dades recollides després de la intervenció.