L'Observatori

Com entenem la salut

La salut, no és només l’absència de malaltia sinó un estat complet de benestar físic, mental i social, que depèn de les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, el que es coneix com els determinants socials de la salut. Aquestes circumstàncies es distribueixen de forma desigual en la població en funció d’eixos i mecanismes de poder com la classe social, el gènere, l’estatus migratori, el territori o l’ètnia, generant el que es coneix com desigualtats socials en salut. Així, el terme desigualtats socials en salut fa referència a les diferències en salut sistemàtiques, injustes i evitables que tenen les persones de diferents grups poblacionals.

La Figura 1 resumeix quins són els factors que causen o determinen la salut i les desigualtats en salut en les àrees urbanes. Aquest marc es centra en els aspectes que són responsabilitat de les administracions locals i pretén ser útil per orientar les polítiques destinades a reduir les desigualtats en salut a les ciutats:

  • Governança urbana: es refereix no només al poder polític del govern local, sinó també a la influència de les administracions de nivell superior, així com a altres actors que tenen papers importants, com per exemple el sector privat i la societat civil a través de grups comunitaris.
  • Context físic: inclou diferents factors tal com el clima, la infraestructura pública (com el sistema de clavegueram), els equipaments disponibles (espais verds, equipaments esportius), les polítiques d’habitatge (impostos, habitatge social), la mobilitat o la qualitat de l’aire i el soroll.
  • Context socioeconòmic: inclou aspectes com els factors econòmics (impostos), l’ocupació i les condicions de treball, l’entorn domèstic i familiar, la seguretat o les xarxes socials. Encara que la majoria d’aquests factors són responsabilitat del govern estatal, les ciutats tenen la capacitat de modificar-los.
  • Entorns: són els espais on les persones interactuen, com els barris, les escoles o els llocs de treball i que tenen unes característiques determinades de context físic i socioeconòmic.
  • Eixos de desigualtat: els factors o determinants descrits anteriorment es distribueixen de forma diferent segons els eixos que determinen l’estructura social com són la classe social, el gènere, l’edat, l’ètnia o l’estatus migratori. Les polítiques locals poden modificar la qualitat del context físic i socioeconòmic dels entorns per així ajudar a reduir les desigualtats socials associades a aquests factors.

 

Figura 1. Els determinants socials de la salut i de les desigualtats en salut a les àrees urbanes.

Compartiu aquest contingut