L'Observatori

Objectius

L’Observatori de salut i impacte de polítiques té dos objectius:

  1. Monitorar l’estat de salut de les persones residents a Barcelona i els factors que el determinen, tot tenint en compte els eixos de desigualtat.
  2. Avaluar l’impacte en la salut i en els seus determinants de les polítiques municipals, així com el seu impacte en les desigualtats socials en salut.

Per tal d’assolir el primer objectiu, s’utilitzarà una bateria d’indicadors seleccionats per persones expertes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, de diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci Sanitari de Barcelona. Aquests indicadors cobreixen la major part dels factors que determinen la salut (especificats a la Figura 1 de l’apartat “Com entenem la salut”) i que es poden classificar en indicadors referents a l’Estat de Salut de les persones, indicadors del Context Socio-Econòmic i indicadors del Context Físic. Els indicadors s’analitzaran en els diferents territoris de la ciutat, comparant diferents grups socials i al llarg del temps per comprovar si existeixen desigualtats socials en la seva distribució. D’entrada es penjaran un conjunt d’indicadors que s’aniran ampliant i actualitzant peròdicament.

Pel segon objectiu, s’analitzarà l’impacte en salut tant de polítiques públiques, com de plans, mesures de govern i programes, tant provinents del sector salut com d’altres sectors. S’avaluaran tant polítiques que encara no s’han posat en marxa, estimant els potencials impactes en salut, permetent així identificar punts de millora, com polítiques ja implementades, comprovant si aquestes han tingut un efecte sobre la salut i les desigualtats en salut, la qual cosa permetrà reforçar les polítiques amb major capacitat per disminuir les  desigualtats en salut. Totes les avaluacions tindran una fitxa tècnica resum i es facilitarà l’accés als diferents documents que s’hagin generat en relació a l’avaluació. Tanmateix, els principals resultats de l’avaluació es publicaran en format d’infografia. Actualment no estan disponibles totes les infografies, que s’aniran afegint de manera periòdica.

 

Compartiu aquest contingut