70% d'aforament per a actes religiosos

70% d'aforament per a actes religiosos

Avui, 7 de juny, entren en vigor les mesures decretades i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Entre altres mesures, s’anuncia, en el punt 7, el següent: “Els actes religiosos i cerimònies civils, com ara els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 70% de l’aforament, amb un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquestes activitats, si es desenvolupen de manera estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 persones.”

Avui, entra en vigor la Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. En la resolució es decreten un seguit de mesures, algunes de les quals es detallen als punts següents:

Punt 2: Desplaçaments personals

Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si i generen un espai de confiança i seguretat. La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure, també, persones cuidadores o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

Punt 5: Reunions o trobades familiars i de caràcter social

1. Les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

No obstant això, les reunions o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

2. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. S‘exceptuen d’aquesta prohibició el consum d’aliments i begudes en espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars) i els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu permeses.

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l’apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.

Tampoc s’hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, i les activitats congressuals i similars permeses, les quals es duen a terme amb subjecció a les previsions establertes als apartats 12, 13 i 16 d’aquesta resolució.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives organitzades en què els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat, aplicant totes les mesures establertes als protocols per la covid-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes, ni les assemblees d’entitats esportives, culturals i associatives, que s’han de fer amb subjecció a les previsions establertes a l’apartat 9.7. d’aquesta resolució. No s’aplica tampoc a les activitats culturals, la realització de les quals se subjecta a l’apartat 9 d’aquesta resolució i al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat.

4. En les reunions o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Punt 7: Actes religiosos i cerimònies civils

1. Els actes religiosos i les cerimònies civils, com ara els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 70% de l’aforament, amb un nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de manera estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 persones.

(EN CAS QUE L’ACTIVITAT SIGUI DE MÉS DE 1.000 PERSONES) Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració hi haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1.

3. La realització d’aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat.

La resta de mesures de seguretat i salut respecte a l’ús de mascareta, la distància entre les persones assistents, etcètera, continuen vigents: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/

Punt 17: Activitats populars i tradicionals

Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats, amb subjecció als requisits d’aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d’accessos i mobilitat de l’activitat, a l’apartat 9, epígrafs 1 i 2, en relació amb els annexos 1 i 2 d’aquesta resolució. En tot cas, els assistents han d’estar asseguts. Els participants han de complir, en les actuacions i en els assajos, les limitacions establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat.

Punt 21: Durada de les mesures

La durada de les mesures s’estableix fins a les 00.00 hores del dia 14 de juny de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Comparteix aquest contingut