Els actes religiosos es limiten al 30% de l’aforament del centre de culte

Els actes religiosos es limiten al 30% de l’aforament del centre de culte

Avui, 30 d’octubre, entren en vigor les mesures decretades i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Entre altres mesures, en el punt 7 s’anuncia que “Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament”.

Avui entren en vigor les mesures anunciades ahir que estableix la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.

En la resolució es decreten un seguit de mesures, algunes de les quals es detallen segons els punts següents:

Punt 2: Limitació de l’entrada i sortida de persones:

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per als desplaçaments, justificats adequadament, que es produeixin per algun dels motius següents: assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials; compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals; retorn al lloc de residència habitual o familiar; assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; […] i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

Addicionalment, durant el temps de vigència de la mesura de restricció esmentada, des de les 6.00 hores de divendres fins a les 6.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes anteriorment.

S’exceptuen d’aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d’octubre i 1 de novembre.

Punt 5: Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” (vegeu l’apartat 3 de la Resolució), tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic

Punt 7: Actes religiosos i cerimònies civils:

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.

La resta de mesures de seguretat i salut respecte a l’ús de mascareta, la distància entre les persones assistents, etc., continuaran vigents: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/

Durada de les mesures:

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix en 15 dies. En el cas de les mesures derivades del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre (apartats 2, 5 i 7, pel que fa als actes religiosos), la seva durada es condiciona al fet que es mantingui declarat l’estat d’alarma.

Comparteix aquest contingut