Els centres de culte continuen amb el 30% d’aforament i es permet la circulació de persones entre comarques

Els centres de culte continuen amb el 30% d’aforament i es permet la circulació de persones entre comarques

Avui, 15 de març, entren en vigor les mesures decretades i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Entre d’altres mesures, en el punt 3 s’estableix que “es permet l’entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos exceptuats a l’apartat 2.1”, i en el 10 es continua anunciant el següent: “Els actes religiosos i les cerimònies civils, incloent-hi els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament, amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquestes activitats, si es desenvolupen de manera estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com les que ho fan en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.”

Avui, 15 de març, entren en vigor les mesures establertes en la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya fins a les 00.00 hores del dia 29 de març.

En la resolució es decreten un seguit de mesures, algunes de les quals es detallen en els punts següents:

Punt 2: Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

1. Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per als desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents: assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials; compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals; retorn al lloc de residència habitual o familiar; assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, […] i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

Punt 3: Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

1. Es permet l’entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos exceptuats a l’apartat 2.1 i quan les persones que integren la bombolla de convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social d’acord amb l’apartat 8.

Punt 4: Desplaçaments personals

Sense perjudici de les restriccions a la mobilitat establertes per aquesta resolució, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció mitjançant mascareta, es recomana que s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si i generen un espai de confiança i seguretat. La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

Punt 5: Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 06.00 hores. S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament i que es detallen en la resolució.

Punt 8: Reunions o trobades familiars i de caràcter social

1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.

No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

2. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públicsno es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. S’exceptuen de la prohibició de consum d’aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars o en les activitats d’intervenció socioeducativa.

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l’apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i les cerimònies civils, incloent-hi els casaments, els serveis religiosos, les cerimònies fúnebres i els mitjans de transport públic.

Tampoc s’hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloent-hi les universitàries), les activitats extraescolars permeses d’acord amb l’apartat 15 d’aquesta resolució i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat i la normativa relacionada.

4. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Punt 10: Actes religiosos i cerimònies civils

1. Els actes religiosos i les cerimònies civils, incloent-hi els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament, amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com les que ho fan en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

(EN CAS QUE L’ACTIVITAT SIGUI DE MÉS DE 500 PERSONES) Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, de manera que es compleixin les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració ha de constar l’empresa o el personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

3. La realització d’aquestes activitats ha d’estar subjecte a les mesures establertes en el pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna establertes a l’apartat 5.

La resta de mesures de seguretat i salut respecte a l’ús de mascareta, la distància entre les persones assistents, etcètera, continuaran vigentshttp://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/

Punt 19: Activitats populars i tradicionals

Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats, amb subjecció als requisits d’aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d’accessos i mobilitat de l’activitat, a l’apartat 12, epígrafs 1 i 2, en relació amb els annexos 1 i 2 d’aquesta resolució. En tot cas, els assistents han d’estar asseguts. Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat.

Punt 23: Durada de les mesures

La durada de les mesures s’estableix des de la data d’entrada en vigor d’aquesta resolució, llevat d’aquelles per a les quals es preveu una data d’efectes específica, fins a les 00.00 hores del dia 29 de març de 2021, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Comparteix aquest contingut