Resolució Provisional de Subvencions 2019

Amb data 20 de maig, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2019.

La resolució té caràcter definitiu per aquells projectes que han estat aprovats sense cap requeriment i, per tant, no apareixeran en la resolució definitiva.

Pel que fa als àmbits temàtics Drets de ciutadania i Afers religiosos, a l’Annex 1 de la Resolució (pàg. 84 en endavant) es relacionen les subvencions atorgades provisionalment, així com la proposta d’import a atorgar i, quan sigui el cas, la documentació administrativa que manca.

Així mateix, als Annexos 2 (pàg. 131 en endavant) i 3 (pàg. 149 en endavant), respectivament, trobareu les sol·licituds de subvenció que han estat denegades i les inadmeses, amb detall de les motivacions.

Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins al dia 3 de juny, inclòs) per presentar al·legacions, si escau.

Amb independència de la facultat de presentar al·legacions, us recordem que disposeu de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació a aportar, quan correspongui.

Comparteix aquest contingut