Com entrendre la factura de l'aigua?

Cada dos mesos ens arriba la factura de l’aigua, un subministrament que és competència del municipi i del qual, o bé s’encarrega el mateix municipi o bé l’encarrega a una companyia concessionària del servei. De quines parts consta la factura? Quins són els conceptes impositius que s’inclouen? Què podem fer si no estem d’acord amb el consum facturat? Donem resposta a algunes preguntes per poder entendre millor la factura de l’aigua i saber on adreçar-nos per reclamar.

 

 • Què hi trobem a la factura de l’aigua?

A la factura de l’aigua es detallen, a més de les dades del client o clienta, les tarifes del servei (quota del servei i trams de consum) i també els impostos (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, IVA i d’altres).

A Catalunya, la Comissió de Preus, organisme que depèn de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació, és qui aprova els preus del subministrament d’aigua a les poblacions. Aquestes dades es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

 • Quines parts té la factura de l’aigua?

A la part superior hi trobareu les dades del titular i de la factura:

  • Dades del client o clienta (nom i cognoms, adreça, NIF, número de client o de pòlissa, forma i període de pagament i dades postals).
  • Número de factura i data d’emissió.

A la part central hi trobareu els detalls de la factura:

  • El període de facturació (coincideix amb la lectura del comptador, que és generalment trimestral, però si no es pot fer la lectura del comptador, es fa una estimació del consum).
  • El total a pagar pel servei de l’aigua (inclou la quota de servei i els trams).
  • Els conceptes impositius (inclou l’IVA, el cànon de l’aigua, el cànon social de l’aigua i altres taxes com la taxa de clavegueram o la TMTR -taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals-).

A la part final hi trobareu l’històric de consum d’aigua en els darrers mesos i altres informacions (sobre les tarifes aplicades, sobre la protecció de dades personals, informació comercial, informació de divulgació mediambiental, incidències sobre el subministrament…).

 

 • Què inclou el servei de l’aigua?

El servei de l’aigua inclou la quota del servei, un import fix que garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua i els trams, una quantitat variable que serveix per facturar el servei als clients segons el que consumeixin i fomentar un consum racional i sostenible de l’aigua.

 

 • Quins impostos inclou la factura de l’aigua?

L’IVA: impost estatal fixe del 10%.

El cànon de l’aigua: és un impost que recapta l’Agència Catalana de l’Aigua. Té una finalitat ecològica, ja que està destinat a protegir els recursos hídrics per tal de garantir un subministrament de qualitat a la ciutadania i fer possible la recuperació de les fonts d’aigua. L’import del cànon de l’aigua s’adequa a la realitat legal i social de cada municipi.

El cànon social de l’aigua: és un impost que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l'aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

La taxa de clavegueram: destinada a cobrir el cost de conservació i millora de la xarxa de conducció d’aigües residuals.

La TMTR (taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals): cobreix la gestió de residus municipals generats.

La taxa de recollida de residus municipals: tribut ambiental destinat a la correcta gestió dels residus domèstics que es generen a la ciutat. Preveu millorar el tractament dels residus, incrementar la recollida selectiva i reduir emissions.

 

Podeu consultar les tarifes del 2020 aquí.  

 

 • Com es pot reclamar si no estem d’acord amb el consum facturat?

En primer lloc, cal presentar una reclamació a la companyia subministradora d’aigua (totes les empreses de subministrament d'aigua, d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'informar en els contractes i factures del lloc on els usuaris poden tramitar les queixes o les reclamacions, del procediment per fer-ho i del número de telèfon gratuït d'incidències i reclamacions per als clients). A Barcelona, és Aigües de Barcelona.

El DECRET 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum fixa en 30 dies naturals el termini de l'empresa reclamada per donar resposta a la reclamació. Si en el termini d'aquests 30 dies naturals, no heu obtingut resposta o bé la resposta no és satisfactòria, podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) a través del web o trucant al 010. Les consultes o reclamacions es poden tramitar de forma telemàtica. Només en el cas que es requereixi atenció presencial, es podrà concertar una cita prèvia. Per sol·licitar l’atenció presencial cal omplir aquest formulari

A més, l’Ajuntament de Barcelona ofereix informació i atenció als Punts d’Assessorament Energètic (PAEs) per a tota aquella persona que tingui dubtes sobre les seves factures, consums o incidències relacionades amb l’exercici dels drets energètics. Podeu contactar-hi per telèfon al 93 000 80 54 de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.