L'OMIC de Barcelona atén les consultes dels afectats per l'aiguat del 27 de juliol

  • Els danys produïts per la pluja poden afectar a diversos béns, (pàrquings subterranis, locals comercials, trasters, plantes baixes d’habitatges, humitats en habitatges pel desbordament de desguassos d’edificis, etc.).
  • Els danys es poden diferenciar entre “danys habituals” i “danys extraordinaris”.
  • Qualsevol persona que tingui una assegurança privada de danys propis en els béns, està assegurat amb dues companyies d’assegurances al mateix temps.
  • Amb l’asseguradora pròpia (que cobreix els “riscos habituals” com l’incendi, danys elèctrics, impactes...).
  • i amb el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) que s’ocupa d’altres funcions i riscos “menys comuns”, entre els quals es troben els “riscos extraordinaris”.

2. Entre els riscos extraordinaris es contempla la inundació extraordinària consistent en l’acumulació d’aigua del terreny produït per l’acció directa de les aigües de pluja, entre d’altres.

3. Però No s’entendrà per tal la produïda per aigües procedents de preses, canals, embornals, col·lectors i altres llits subterranis, construïts per l’home, en rebentar-se, trencar-se o avariar-se per fets que no corresponguin a riscos de caràcter extraordinari emparats pel Consorci de Compensació d’Assegurances, ni la pluja caiguda directament sobre el risc assegurat, o la recollida per la seva coberta o terrat, la seva xarxa de desguàs o els seus patis

4. Les pòlisses solen tenir clàusules limitatives (CL) que limiten el dret de l’assegurat a cobrar la prestació de l’assegurança. En el cas de la pluja, la CL és que la intensitat de precipitació superi un determinat valor, que normalment són 40 litres per metre quadrat i hora. En el cas de les pluges del dissabte 27 de juliol, aquest valor va ser molt superior, per tant, en principi, l’assegurat tindria dret a una indemnització.

5. Però seran les condicions i les clàusules de cada pòlissa les que defineixin el dret de percebre la indemnització pels danys produïts per la pluja.

Que fer en cas de sinistre:
Depèn doncs del tipus de danys, (habitual o extraordinari) es pot reclamar a l’entitat asseguradora i/o al Consorci de Compensació.

  1. S’ha de comunicar a l'entitat asseguradora o al Consorci de Compensació en un termini de 7 dies naturals a partir del moment que us n'heu assabentat, sempre que la pòlissa no estableixi cap altre termini superior.
  2. Totes les pòlisses d’assegurances indiquen un telèfon d’atenció al client. ( mes avall es relacionen els telèfons de les principals companyies d’assegurances)
  3. A partir d'aquest moment la companyia asseguradora inicia la investigació i el peritatge necessari per comprovar el sinistre i determinar l'import dels danys.
  4. En el cas de riscos extraordinaris podeu demanar informació i/o presentar la vostra sol.licitud d’indemnització davant el Consorcio de Compensación de Seguros: Telèfon 900.222.655 o 952.367.042

Per a més informació relatiu als drets de les persones consumidores, us podeu adreçar a l’OMIC (Oficina d’Atenció a les persones Consumidores de Barcelona) al carrer de la Ronda de Sant Pau 43, baixos, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13,30 hores.

Segons l’afluència d’usuaris, s’habilitarà un taulell d’atenció específic per les consultes relacionades amb els danys pels aiguats del passat dissabte 27 de juliol.