Nou bo social elèctric per a les persones afectades per la covid-19

12/11/2020

El ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha posat en marxa, des del passat 1 d'octubre, un nou supòsit del bo social elèctric per protegir a persones consumidores vulnerables afectades per la pandèmia.

 

Des de la declaració de l'Estat d'Alarma fins al 30 de setembre es van prohibir els talls de llum, gas i aigua a totes les llars, es va estendre la pròrroga del bo social elèctric -un descompte directe en la factura de l'electricitat dirigit a persones consumidores vulnerables- i es va flexibilitzar la gestió dels subministraments.

A partir del passat 1 d'octubre, amb l'objectiu de continuar ampliant aquestes mesures d'acompanyament i protegir aquelles persones que, com a conseqüència de la pandèmia, es troben en situació de vulnerabilitat, es crea un nou supòsit per accedir a la condició de persona consumidora vulnerable i, d’aquesta manera, donar accés a aquestes persones al bo social elèctric.

La principal novetat d'aquest nou supòsit és que n'hi ha prou amb una declaració responsable de la persona titular per accedir a la prestació. Això facilita que totes les llars que ho necessitin puguin disposar de l'abonament social de forma immediata.

La mesura es prolongarà fins al 30 de juny de 2021. Aleshores, el govern espanyol disposarà de les dades de renda corresponents a 2020 i per tant, ja no serà necessària aquesta declaració responsable. A partir d’aquest moment, les persones podran accedir al bo social en els supòsits que ja existeixen.

 

Persona consumidora vulnerable

Seran considerades "persones consumidores vulnerables", condició que dóna accés a un descompte directe en el rebut de la llum del 25%, aquelles llars on algunes de les persones membres compleixi amb els següents requisits:

  • Trobar-se en situació d'atur
  • Estar en un Expedient Temporal de regulació d'Ocupació, o haver vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de cures
  • Afrontar altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, en cas de ser una persona empresaria

Aquest supòsit substitueix i amplia la mesura que, amb caràcter excepcional, permetia sol·licitar el bo social als i les treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat en una data posterior a l'14 de març, quan va entrar en vigor el Reial Decret que declarava l'estat d'alarma.

També podran beneficiar-se els i les treballadores autònomes que, després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, van veure reduïda la seva facturació del mes anterior de sol·licitar el bo social en, com a mínim, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

 

Límit d'ingressos

En qualsevol d'aquests casos, per poder accedir a el bo social, els ingressos dels membres de la unitat familiar del mes anterior a presentar la sol·licitud han de ser inferiors a:

  • 1,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que no formi part d'una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar (11.279 €)
  • 2 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar (15.039 €)
  • 2,5 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar (18.799 €)

 

Accés al bo social

Les persones que compleixin les condicions per a acollir-se al bo social hauran de presentar una declaració responsable, que s'inclou en el model de sol·licitud, en la que manifestin la seva situació, o la d'algun membre de la unitat familiar, i els ingressos de la unitat familiar.

Un cop l'entitat comercialitzadora rebi la sol·licitud i la declaració responsable ha de comprovar que la sol·licitud i la declaració responsable s'han realitzat correctament i comunicar a la persona usuària, mitjançant correu electrònic o telèfon (si ha optat per aquesta opció), el resultat de la petició.

 

Vigència del nou bo social

El dret a percebre el bo social s'extingirà quan deixin de concórrer els requisits per ser persona beneficiària. La persona usuaria està obligada a comunicar aquest fet a l'empresa comercialitzadora en el termini màxim d'un mes.

En tot cas, el dret a percebre el bo social, en els termes d'aquest nou supòsit, s'extingirà el 30 de juny de 2021, encara que podrà passar a beneficiar-se d'altres supòsits del bo social si compleix amb els requisits necessaris.

La resta de supòsits d'accés al bo social per a consumidors vulnerables, consumidors vulnerables severs i en risc d'exclusió social, romanen vigents i qualsevol persona usuària, en qualsevol moment, pot sol·licitar-ho presentant la documentació acreditativa que correspongui.