Trobats: 14 resultats

Com heu d’actuar si rebeu una reclamació de l’OMIC?

Quan rebeu una reclamació per part de l’OMIC teniu 30 dies per estudiar-la i donar –hi una resposta.  Podeu fer arribar les al·legacions personalment, via correu electrònic o a través del web, on teniu  un espai especialment habilitat per  a vosaltres.

L’OMIC  estudiarà la reclamació, mirarà si hi ha una possible infracció i farà una mediació entre les dues parts. Quan rebem la vostra resposta, la traslladarem al consumidor, i si s’arriba a un acord s’arxivarà l’expedient, o si fos el cas i el consumidor no estigués d’acord amb la resposta, es traslladaria l’expedient a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona o a l’organisme competent per tal de continuar amb els tràmits.

Els establiments tenen l’obligació de disposar de fulls de reclamació/denúncia?

Tots els establiments comercials han de tenir fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Queden exclosos de l’obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia:

 1. Els fedataris públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançant aranzel.
 2. Els serveis públics prestats directament per l’Administració.
 3. Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.
 4. Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments comercials, han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell, també s’hi ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per fer consultes de consum, i si l’establiment en disposa, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció al consumidor.

Quan un establiment està obligat a lliurar el full de reclamació/denúncia?

Segons el Decret 121/2013 de la Generalitat de Catalunya relatiu a la regulació dels fulls oficials de queixa/reclamació/ denúncia,  un establiment està obligat a lliurar el full de reclamació sempre que un consumidor, sigui client o no, el demani.  És obligatori lliurar-lo i segellar-lo en qualsevol cas, encara que no s’hagi formalitzat la relació comercial, o considerem que la persona consumidora no té raó. El fet de lliurar i segellar el full no implica l’acceptació de les pretensions del reclamant, únicament indica que s’ha rebut la reclamació, i que s’estudiarà.

Quan el full de reclamació és formalitzi a l’establiment comercial

 • S’hi ha d’indicar la data
 • S’ha de segellar o signar
 • L’establiment pot formular al·legacions, en l’apartat del full especialment habilitat a aquest efecte.

L’establiment  se n’ha de quedar una còpia i  lliurar les altres dues al consumidor degudament segellades. És obligació del consumidor portar-la a l’organisme competent. En cas que no es facin les al·legacions a la reclamació en el mateix full o que volem estudiar millor el cas, l’empresa ha de respondre a la reclamació en 30 dies.

Com s’han d’anunciar els preus? 

Les mercaderies i productes han d’exhibir el preu de venda tant a l’aparador com a l’interior dels establiments. El preu ha d’indicar l’import total que ha de satisfer la persona consumidora i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars.

En els productes a doll o els envasats mesurables s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc.).

En els serveis,  el preu ha de ser visible per al públic mitjançant un rètol, una tarifa o un fullet.

Es poden incrementar els preus pel pagament amb targeta de crèdit o dèbit? 

No. En el cas que un establiment comercial admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no pot incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per al seu usar-la, llevat en  les targetes anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club), en què sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l'admissió d’aquest mitjà de pagament. En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable .

És lícit limitar la quantia i posar-ne una de mínima o de màxima, sempre que aquestes condicions no tinguin el caràcter d’abusives, és a dir, que les quanties màximes o mínimes estiguin incloses en unes franges adequades a la realitat social i econòmica d’acord amb el tipus d’establiment o el sector d’activitat de què es tracti. A més l’establiment ha d’informar-ne correctament igual com anuncia que accepta el pagament amb targeta bancària, perquè els consumidors la coneguin abans de fer la compra.

Si un establiment accepta el pagament amb targeta, en pot limitar l’ús?

No. Si en un establiment comercial s'accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no se'n pot limitar l'ús en determinats períodes o condicions, com ara, per exemple, durant el període de rebaixes.

És obligatori donar tiquet de caixa o factura? 

Sí. Tots els empresaris o comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o justificant de la transacció duta a terme. En aquest sentit, han d’emprar un suport documental per a les factures o els tiquets de caixa que tingui una durada almenys equivalent a la vida útil o a la conformitat del bé comercialitzat o servei que prestin. És a dir, queda prohibit utilitzar paper o altres suports documentals que esdevinguin il·legibles amb el pas del temps si no es pot garantir la conservació de la informació durant almenys el període de vida útil o conformitat.

Com s’anuncien els preus en època de rebaixes? 

La informació relativa a l’aplicació de reduccions sobre els preus habituals dels béns o serveis posats a la venda es podrà donar indicant el preu normal o habitual i el preu reduït al costat, o bé indicant el percentatge de reducció aplicable al costat dels preus normals o habituals.

Quines obligacions tenen els empresaris i comerciants cap a les persones consumidores? 

Els empresaris i comerciants estan obligats a atendre, facilitar i subministrar la informació que els sol·licitin per les persones consumidores de forma personal i, si escau, de forma presencial. Això implica que els hauran d’atendre amb sistemes que permetin una atenció personalitzada i no automàtica. En el cas que es disposi d’un telèfon d’atenció al client, en cap cas podrà ser de tarifació addicional del tipus 807 o similars.

Els comerciants i empresaris també estan obligats a donar resposta a les persones consumidores que els adrecin queixes, reclamacions o incidències derivades de la relació de consum al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’un mes.

Pel que fa a la documentació que hagin de lliurar als consumidors que tingui caràcter obligatori segons la llei ha de complir els requisits formals per a facilitar-ne la lectura i la comprensió. En aquest sentit, la mida de la  lletra ha de permetre la lectura fàcil i la comprensió del text, i el contrast de la lletra més petita ha d'ésser, almenys, igual que el millor contrast del text.

Quina garantia han d’oferir els béns i serveis? 

 1. Garanties dels béns de consum
  Els venedors han de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament. Durant els primers 6 mesos, se suposa que les manques de conformitat són d'origen. Durant els 18 mesos restants, serà la persona consumidora qui haurà de provar que la manca de conformitat del producte és originària. Davant la manca de conformitat, la persona consumidora pot triar alguna de les opcions següents:
  • Reparar o substituir el producte.
  • Una rebaixa en el preu o la resolució del contracte, que comporta la devolució dels diners pagats.

  Opcionalment, el fabricant, venedor, importador, marquista, etc. pot donar una garantia comercial, la qual ha d’ésser més beneficiosa per a la persona consumidora que la garantia legal. En el cas de béns de naturalesa duradora, la garantia comercial s’ha de donar sempre per escrit.

 2. Garantia dels serveis
  Llevat que existeixi una normativa sectorial específica i sens perjudici de la normativa aplicable a la conformitat dels productes, els serveis s’han de garantir com a mínim per un període de 6 mesos des que n’hagi finalitzat la prestació.

És obligatori donar un pressupost previ? 

Els comerciants i empresaris que prestin serveis han de lliurar un pressupost previ per escrit llevat que el consumidor hi renunciï expressament també per escrit .

Els que comercialitzin productes l’hauran d’elaborar únicament si el consumidor ho sol·licita.

Aquest pressupost és vinculant, i es podrà cobrar per confeccionar-lo sempre que s’anunciï abans. 

És obligatori que l’horari comercial sigui visible? 

Als establiments on es posin a la venda béns o s’ofereixin serveis, cal informar de l’horari al públic, de tal forma que aquesta informació sigui visible de fora estant fins i tot quan l’establiment roman tancat.

Trobareu més informació sobre horaris comercials al web de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona.

 • 1
 • 2
 • següent