Trobats: 38 resultats

Quina diferència hi ha entre una baixa i una portabilitat d’un número de telèfon?

Tant en telefonia mòbil com fixa, podem fer una baixa o una portabilitat. És important tenir clar quin dels tràmits volem fer ja que les implicacions són diferents.

Fer la portabilitat vol dir “portar” el nostre número de telèfon mòbil o fix d’una companyia a una altre.

Fer la baixa vol dir donar de baixa de manera definitiva els serveis que ens ofereix una companyia.

Tot i que són serveis o tràmits diferents, la baixa i la portabilitat habitualment van lligats, ja que la baixa implica que deixem de tenir els serveis, i per tant, perdem el número. Si no volem perdre el número, abans de fer una baixa, hem de fer la portabilitat a una altre operadora. De la mateixa manera, quan fem una portabilitat d’una companyia a una altre també hem de fer la “baixa” de l’antiga operadora per evitar que ens facturin dues vegades pel mateix servei.

Vull donar-me de baixa de un servei de telecomunicacions. Com ho he de fer?

Per donar-se de baixa de un servei que tingui contractat amb un operador de telecomunicacions ha de comunicar-lo amb una antelació mínima de 2 dies hàbils a la data efectiva de la baixa. Si ho fem per telèfon, la companyia ens ha de facilitar un número de referència per tal que podem tenir constància de la gestió.

Des de aquesta oficina, recomanem sempre fer les baixes per escrit mitjançant un correu certificat, guardant còpia tant de la carta que enviem com del certificat de correus. Hem de tenir present, que si fem la baixa sense haver fet la portabilitat a una altre companyia perdrem el número de telèfon del qual fem la baixa.

Des d’aquesta oficina, quan es tracti d’una portabilitat, també recomanem fer sempre la baixa de manera fefaent amb l’antic operador, encara que el nou operador ens asseguri que s’encarrega de tots els tràmits de baixa.

La meva companyia de telefonia m’ha enviat una carta en la que m’informa que canviarà les condicions del servei, però no m’interessen les noves condicions. Què puc fer?

Al nostre contracte amb l’operador de telecomunicacions s’ha d’especificar quines condiciones poden ser modificades unilateralment per l’operador. En la resta de casos, l’usuari tindrà dret a resoldre anticipadament i sense penalització el contracte. Els operadors hauran de notificar las modificacions contractuals amb una antelació mínima d’un mes, informant expressament a la notificació el nostre dret a resoldre el contracte anticipadament.

Què són els SMS premium

Els SMS premium són un servei de tarifació addicional que apareixen a la factura. Pot ser que els hàgim contractat sense ser-ne conscients (per exemple, escrivint  el nostre número de mòbil a Internet per baixar una pel·lícula) o que, efectivament, no hàgim contractat aquell servei. 

En cas de disconformitat amb la facturació d’aquests serveis, tenim dret a pagar la factura sense el cost d’aquests missatges i, en cap cas, l’impagament d’aquests missatges podrà suposar el tall de servei de telefonia bàsica.

Davant aquests casos, recomanem presentar una reclamació a l’operadora de telefonia mitjançant una carta certificada en la qual demanem la refacturació sense aquests missatges i les dades del proveïdor de serveis premium per poder reclamar. Si transcorregut un mes no heu solucionat el problema, podeu venir a l’OMIC amb una còpia de tota la documentació.

Quins establiments tenen l’obligació de facilitar-me el full de reclamació si el demano?

Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores en l’àmbit territorial de Catalunya, estan obligades a acceptar els fulls oficials. L’empresari o empresària està obligat a garantir la constància de la presentació, ja sigui amb signatura o segell de l’empresa, podent donar resposta en el mateix moment en el full oficial a l’espai reservat, o bé en un termini màxim d’un mes des del moment en què es presenta . 

N’estan exempts: 

  • Fedataris públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançant aranzel.
  • Serveis públics prestats per l’administració.
  • Centres que imparteixen ensenyament reglat.
  • Aquelles activitats que tenen normativa específica en matèria de fulls de reclamació. 

Puc donar-me de baixa d’una assegurança en qualsevol moment? 

No. Els contractes amb qualsevol assegurança són anuals. La manera correcta de donar-se de baixa és mitjançant una carta certificada almenys 2 mesos abans del venciment de la pòlissa. Podem trobar l’adreça del departament on adreçar la baixa a la nostra pòlissa. 

Si deixo una paga i senyal per la compra o contractació d’un producte, i m’ho repenso, tinc dret que me la retornin?

No. Les pagues i senyals no es retornen si som nosaltres els que desistim de la compra o contracte. Si és l’empresa la que no pot oferir el servei o el producte, podem demanar que ens tornin el doble de la quantitat deixada a compte. 

Si m’han furtat el telèfon mòbil, poden cobrar-me les trucades efectuades?

Únicament poden cobrar-te les trucades efectuades fins al moment en què truques a l’operadora de telefonia per indicar que t’han robat el telèfon. Si es fan trucades després d’aquest moment la companyia operadora les ha d’assumir.

Recomanem fer la trucada des d’un telèfon que ens permeti obtenir la llista de trucades, si fos necessari, i demanar el número d’expedient o de gestió. 

Es obligatori que un taller m’entregui un comprovant al dipositar el meu vehicle per la reparació?

Sí. Els tallers estan obligats a entregar un reguard acreditatiu del dipòsit del vehicle. Per poder procedir a la reparació, ha de tindre un resguard signat pel consumidor, o bé sol·licitant pressupost previ a la reparació o bé renunciant a la seva elaboració.

Els preus de la mà d’obra i els materials en un taller de reparació de vehicles han de ser públics?

Sí. Tots els tallers estan obligats a tenir els preus de la hora de feina i altres serveis que realitzin a disposició dels clients. Quan hagin d’utilitzar recanvis, han de tenir a disposició del client la justificació documental que acrediti el preu i l’origen dels recanvis utilitzats en la reparació.

Els tallers oficials de marca, hauran de tenir a més a més a disposició dels clientes, els catàlegs i tarifes actualitzades de les peces de recanvi, i les taules de temps de treball facilitades pel fabricant.

Com puc saber el preu que em costarà reparar un electrodomèstic?

Els establiments de reparació i els serveis tècnics estan obligats a exhibir al públic els preus aplicables per temps de feina i les despeses de transport i desplaçament. En els casos en que la reparació es faci al nostre domicili,  el tècnic, ha de tenir a disposició nostre si ho requerim, una fulla informativa amb les preus. Quan hagin d’utilitzar recanvis, han de tenir a disposició del client la justificació documental que acrediti el preu i l’origen dels recanvis utilitzats en la reparació.

Estem obligats a pagar l’elaboració del pressupost?

Sí. Estarem obligats a pagar l’elaboració del pressupost en el cas que no l’haguem acceptat i no es realitzi la reparació. Si acceptem la reparació, el pressupost no es cobrarà.