Formulari d’adhesió al Pacte del Temps de Barcelona

UN COMPROMÍS DE CIUTAT PER UNA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS MÉS SALUDABLE, IGUALITÀRIA I EFICIENT

Cal assenyalar almenys una de les opcions

La persona que es fa constar en aquest formulari, declara que totes les dades que s’aporten són certes i que l’organització a la qual representa ha pres la decisió d’adherir-se i de participar en el desenvolupament del PACTE DEL TEMPS DE BARCELONA de forma lliure i voluntària i segons l’espai, l’òrgan i/o els procediments que aquesta té establerts.

Dades de l’organització

Tal i com apareix en escriptures, estatuts, acords fundacionals...

Empresa –concretar tipus–, fundació, associació, federació, xarxa, col·lectiu...

Nom de la via pública, número, escala, planta, porta, codi postal i municipi

Adreça electrònica genèrica

Genèric

Nom i cognoms. No és necessària la signatura

Adreça electrònica de la persona de contacte

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre aquesta formulari, poseu-vos en contacte amb la Secretaria tècnica del Pacte del Temps de Barcelona: pactedeltemps@bcn.cat.

Tots els camps són obligatoris


L’Ajuntament de Barcelona tractarà les seves dades amb la finalitat de poder mantenir la seva relació amb vostè o l’empresa o entitat per la qual vostè treballa o col·labora, en compliment de la missió-finalitat de l’Ajuntament de Barcelona relativa a donar a conèixer o difondre bones pràctiques en mesures de conciliació i temps a les empreses i organitzacions.

Així mateix, les seves dades podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació promocional sobre les activitats, serveis o iniciatives similars a aquelles a les que vostè hagi sol·licitat o en les que hagi participat, i de les quals, l’Ajuntament de Barcelona és el responsable del tractament.

Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot dirigir-se al següent enllaç:
www.bcn.cat/ajuntament/protecciódedades

Fitxa d’actuació – Pla d’acció 2018-2019

UN COMPROMÍS DE CIUTAT PER UNA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS MÉS SALUDABLE, IGUALITÀRIA I EFICIENT

1

IMPORTANT! Per tal que s’incloguin en el Pla d’acció 2018-2019, les actuacions —tant del tipus A), com del tipus B)—, s’han d’ajustar als principis i objectius del PACTE DEL TEMPS DE BARCELONA

Formulari grup A

Formulari grup B

Procureu que el títol no sigui llarg i que faciliti identificar en que consisteix l’actuació

Expliqueu amb un llenguatge senzill en qué consisteix o ha consistit l’actuació

Destaqueu els aspectes d’èxit i també aquells que podrien haver estat millorables

Feu ús d’aquest espai per afegir aquelles qüestions sobre l’actuació que considereu que també són d’interès

1

IMPORTANT! Per tal que s’incloguin en el Pla d’acció 2018-2019, les actuacions —tant del tipus A), com del tipus B)—, s’han d’ajustar als principis i objectius del PACTE DEL TEMPS DE BARCELONA

Formulari grup A

Formulari grup B

Procureu que el títol no sigui llarg i que faciliti identificar en que consisteix l’actuació

Expliqueu amb un llenguatge senzill en qué consisteix o ha consistit l’actuació

Destaqueu els aspectes d’èxit i també aquells que podrien haver estat millorables

Feu ús d’aquest espai per afegir aquelles qüestions sobre l’actuació que considereu que també són d’interès

Es recorda que es pot aportar més d’una actuació al Pla d’Acció 2018-2019.
Per a qualsevol dubte, contacteu amb la Secretaria tècnica del Pacte del Temps: pactedeltemps@bcn.cat.

Tots els camps són obligatoris