Coneixement del paisatge de Barcelona

Conèixer el paisatge és una eina essencial per tal de tenir-ne cura. Amb aquest ànim, l’IMPU realitza estudis orientats al coneixement de la nostra ciutat des del punt de vista del paisatge. Aquests estudis es poden classificar en dues categories:

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.