Exemples pràctics

Rètols comercials

· Els rètols identificadors comercials en planta baixa s'hauran de situar dins els buits arquitectònics i han d'estar retirats 25 cm del pla de façana. Si són il·luminats, aquesta il·luminació ha d'estar integrada en el rètol. Està prohibit instal·lar focus en el parament de la façana.

· La instal·lació de tendals i de marquesines haurà de seguir les condicions específiques previstes per l'Ordenança.

· Només s'admeten els rètols bandera homologats: hotels, aparcaments, farmàcies i caixers automàtics.

· Cal sol·licitar comunicat d'obres menors al districte que correspongui abans d'efectuar el canvi de rètol.

Suports publicitaris: tanques i rètols lluminosos

· No poden afectar la il·luminació, les vistes o els accessos als edificis.

· No poden ser suspesos sobre els espais públics o ser ancorats a la via pública.

· No poden suposar un augment injustificat de la contaminació lumínica.

· No poden afectar espais o elements catalogats, ni monuments, ni equipaments públics, ni zones naturals o espais verds.

· No poden col·locar-se mai fora dels espais destinats específicament a aquesta activitat.

Als edificis

· No s'admeten actuacions individuals (cromàtiques, constructives o d'altres) que distorsionin la composició dels edificis.

· Els propietaris han de mantenir els edificis en condicions de seguretat, neteja i ornament públic. Tots els edificis hauran de disposar del Certificat de Seguretat dels paraments exteriors corresponent.

· No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de les expressament autoritzades per a les companyies de serveis. Aquestes, però, tenen l'obligació d'impedir les provisionalitats, els desordres o la visibilitat ostensible de les seves instal·lacions.

· Qualsevol actuació d'obra nova o rehabilitació integral ha de preveure el bon funcionament paisatgístic de les façanes.

· Les mitgeres han de gaudir de l'adequació corresponent mitjançant tractament pictòric, arquitectònic o vegetal.

LES ANTENES

. No es poden instal·lar mai a les finestres, balcons o façanes dels edificis.
· Només es pot instal·lar un únic sistema de recepció per edifici i per funció no integrable tecnològicament amb altres en un mateix sistema.

AIRES CONDICIONATS

· Cal reconduir els aparells existents al terrat per evitar la contaminació visual i les molèsties a tercers.

Al carrer

Les instal·lacions fixes a la via pública han d'estar sempre en perfecte estat de conservació i netedat. Les empreses concessionàries són les responsables del seu manteniment adequat.

· Les tanques i bastides d'obra s'han de mantenir en perfecte estat de decòrum i seguretat.

. Cal respectar les normes d'accessibilitat.

· Els elements de les terrasses i vetlladors, com les cadires i les ombrel·les, no poden ser suport de publicitat.

· No es permeten les projeccions, pintades o efectes visuals de qualsevol mena sobre els elements del paisatge.

· No es permet fer publicitat des de vehicles que circulin per la via pública o estiguin estacionats en espais públics.