Funcions i línies d'actuació

L'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida és un organisme autònom local que canalitza tots els seus recursos a desenvolupar accions destinades a la protecció, millora i difusió del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Es regeix pel dret administratiu i li corresponen les funcions següents:

a) Protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de Barcelona i vetllar per l'ús ordenat i racional del paisatge urbà, com a instrument decisiu per a la conservació de l'entorn.

b) Promoure la participació de la societat civil i del sector privat, tant en la responsabilitat del manteniment com en la recuperació del paisatge i la promoció dels seus valors.

c) Coordinar les actuacions de totes les instàncies que intervenen en lapreservació i la millora del paisatge urbà i la qualitat de vida, i proposar les normatives orientades a la protecció i millora del paisatge urbà i a la regulació dels seus usos.

d) Dur a terme la gestió de l'Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, gestionant l'ús publicitari de la via pública i el que vagi lligat a les concessions municipals en aquesta matèria.

e) Promoure Barcelona i el seu model de transformació urbana com a referent per al conjunt de ciutats del món.

f) Exercir les funcions de Secretariat de la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà.

g) Gestionar la tramitació de tots els ajuts a la rehabilitació i millora del parc d'edificis de la ciutat.

Línies d'actuació:

Incentivar les actuacions privades de conservació i millora del paisatge urbà protagonitzades per ciutadans, associacions i sector privat.

· Canalització de recursos públics: campanya d'ajuts a la rehabilitació .

· Canalització de recursos privats: patrocini i compensació paisatgística.

Orientar les actuacions privades sobre el paisatge urbà per tal d'aconseguir que contribueixin a crear un entorn harmònic i una millor qualitat de vida:

· L'Ordenança dels usos del paisatge i la seva gestió.

· Els codis del paisatge (cromàtic, identificadors comercials i urbans).

Actuacions especials de promoció del paisatge urbà de Barcelona: Rutes i publicacions del paisatge.

Fitxers relacionats: