L'Institut com a assesor

L'Institut forma part activa del Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge, constituït a finals de setembre de 2005 arran de la signatura d'un acord marc de col·laboració amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Taula del Soroll: Coordina les polítiques que des dels diferents àmbits contribueixen a disminuir la contaminació acústica a la ciutat.

Comissió de l'Espai Públic: Impulsa mesures per vetllar per l'ús racional dels espais públics.