Òrgans de Govern

El Consell Rector assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut. Està integrat per un màxim de 15 membres, nomenats per l'alcalde, dels quals com a mínim la meitat han de ser regidors de l'Ajuntament, amb representació dels diversos grups municipals.

Els nomenaments dels membres del Consell han de ser ratificats pel Consell Plenari de l'Ajuntament. El Consell s'ha de reunir dues vegades l'any com a mínim.

El president i els vicepresidents. Correspon al president dirigir el govern i l'administració de l'Institut. Els vicepresidents supleixen el president i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, exerceixen les funcions que els delegui el president.

El president i els vicepresidents del Consell són designats per l'alcalde entre els membres del Consell i el seu nomenament ha de recaure en membres que tinguin la condició de regidor de l'Ajuntament.

El gerent és responsable d'executar i fer complir els acords del Consell de Govern i les resolucions del president, així com representar administrativament l'Institut quan el president no assumeixi aquesta representació.

 

Nom

Càrrec

Janet Sanz Cid

Presidenta

Laia Bonet Rull

Vicepresidenta

Lucia Martín González

Membre

María Buhigas San José

Membre

Jordi Martí Galbis

Membre

Celestino Corbacho Chaves

Membre

Josep Bou i Vila

Membre

Eva Parera Escrichs

Membre

Gemma Arau Ceballos

Membre

Laia Núñez Calvet

Membre

Francisco Javier Burón Cuadrado

Membre

Roger Clot Duñach

Membre

Alberto Lacasta Huelin

Membre

Laia Grau Balagueró

Membre

Xavier Matilla Ayala

Membre