Usos del paisatge urbà

El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà necessitat de protecció per a garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida. Per això, el paisatge urbà constitueix un interès col·lectiu, la satisfacció del qual es atribuïda per l'ordenament jurídic al municipi, en funció de l'abast local d'aquest interès.

L'Ordenança dels usos del paisatge urbà regula les activitats i els elements que puguin afectar el paisatge de la ciutat per tal de garantir-ne un ús respectuós i assenyat i impedir que, per actuacions desencertades o omissions injustificables, aquest paisatge es vegi desmillorat.

La gestió dels usos del paisatge urbà es desenvolupa en dos nivells: d'una banda, en l'assegurament que tots els nous usos compleixen el que preveu l'Ordenança; de l'altra, en la reconducció dels usos existents, mitjançant la combinació d'ajuda tècnica i de subvencions, amb altres d'inspecció i control.

L'aplicació d'aquesta normativa fa possible que tant la ciutadania de Barcelona com els seus visitants gaudim d'un espai comú més harmònic i amable, i que s'afavoreixi una millor qualitat de vida a la ciutat.

Són responsables del compliment de l'Ordenança: l'empresa instal·ladora, el promotor o beneficiari de l'ús, el propietari de l'edifici o habitatge i el director tècnic de la instal·lació.

A tots ells, els és exigible el coneixement de les normes contingudes a l'Ordenança i el seu compliment.