Tractament singular de façanes

A través de les actuacions de la campanya, el paisatge urbà de Barcelona ha perdut la pàtina de grisos deixada pel pas del temps i està recuperant la riquesa cromàtica de la seva arquitectura.

Recuperació de detalls
Els elements decoratius situats als balcons, a les coronacions o a la façana dels edificis requereixen un acurat manteniment, tant per garantir-ne la seguretat com per respectar l'harmonia arquitectònica del disseny original, tot conservant la seva riquesa històrica i artística.

Esgrafiats
Un nombre important de façanes de Barcelona, especialment les dels edificis noucentistes i modernistes, estan decorades amb una admirable varietat d'esgrafiats. Els ajuts a la rehabilitació han estat i són un suport important per a la seva recuperació.

Enganyatalls
La creació d'un mural pintat o d'un "engayatall" simulant l'existència d'elements arquitectònics desapareguts és una de les solucions que s'aplica en la rehabilitació de façanes i mitgeres.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/esgrafiats.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/143_balconsded-004-balcons.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/antiga-lleteria-01-2009.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/color.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/diputacio-248.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/esgrafiat_petita.jpg
  • https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/sites/default/files/via-laietana-46-cupula-despres.jpg

Estudis de paisatge

Aquests documents prenen com a àmbit d’estudi les Unitats de Paisatge Urbà, és a dir, àmbits de ciutat amb un caràcter i identitat que li confereixen una idiosincràsia pròpia.

Criteris d'intervenció paisatgística

Es tracta d’anàlisis detallades del paisatge existent en un àmbit determinat.

Pla de mitgeres

L’objectiu d’aquest programa és la integració de les discontinuïtats urbanes de la ciutat de Barcelona dins el teixit urbà que les envolta.

Restauracions

L'Institut promou i participa en la restauració d'elements singulars i destacats de la ciutat els quals, per la seva singularitat i valor,...