Com promoure i votar en consultes ciutadanes

Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat

Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat, mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret, de manera presencial o electrònica.

La consulta pot ser única o múltiple i es poden fer un màxim de tres consultes ciutadanes cada any, sense límit de preguntes. L’alcaldessa pot acordar la concentració de totes les consultes en un període concret de l’any, a fi de demanar a la ciutadania la seva opinió sobre diverses qüestions en un únic moment.

En el moment de la convocatòria, els grups municipals han de fer pública quina és la seva posició respecte al resultat de la consulta. És a dir, els resultats no són vinculants per defecte, però els grups municipals poden dir si aplicaran els resultats i de quina manera.

Les consultes preveuen obrir espais de debat i intercanvi durant un mínim de 30 dies abans de la consulta per tenir un debat públic sobre l’objecte que cal consultar.

Qui la pot promoure?

L’Ajuntament pot convocar una consulta ciutadana a petició del govern o la resta de grups municipals, sempre que sigui aprovat per dues cinquenes parts del Ple municipal.

També la pot promoure la ciutadania mitjançant una iniciativa ciutadana.

Com es pot promoure?

La ciutadania pot promoure consultes a partir d’una iniciativa ciutadana. Les signatures que cal recollir depenen de l’àmbit territorial de la mateixa consulta.

Per a una consulta que afecti tota la ciutat cal recollir un mínim de 15.000 signatures que avalin la necessitat d’aquella consulta.

Quan la consulta sigui en un districte en concret el nombre pot variar en funció de la seva població:

Per a iniciatives de districte:

 • Ciutat Vella: 2500
 • Eixample: 6500
 • Sants Montjuïc: 4500
 • Les Corts: 2000
 • Sarrià-Sant Gervasi: 3500
 • Gràcia: 3000
 • Horta-Guinardó: 4000
 • Nou Barris: 4000
 • Sant Andreu: 3500
 • Sant Martí: 5700

Si la consulta afecta més d’un districte, cal recollir les signatures resultants de la suma de cada districte indicada a l’apartat anterior reduïdes en el percentatge següent.

 • Per a dos districtes, menys el 10%
 • Per a tres districtes, menys el 15%
 • Per a quatre districtes, menys el 20%
 • Per a cinc districtes, menys el 30%
 • Per a sis districtes, menys el 40%
 • Per a set districtes, menys el 45%
 • Per a vuit districtes, menys el 50%
 • Per a nou districtes, menys el 55%
 • Per a deu districtes, menys el 60%

Per promoure una consulta en un àmbit inferior a un districte el número de signatures a recollir serà del 10% de la població afectada, amb un mínim de 250 i un màxim de 4.700.

Qui hi pot opinar?

A les consultes hi poden prendre part totes les persones més grans de 16 anys empadronades a la ciutat de Barcelona.

Sobre què es pot consultar?

Les consultes ciutadanes es poden fer sobre temes que es refereixen al conjunt de la ciutat o també quan afectin un o més districtes.

Excepcionalment, hi poden haver consultes de barri, quan hi hagi hagut un procés participatiu previ i estigui avalat per una majoria qualitativa del Ple del Districte i del Ple municipal.

Es considera una qüestió d’àmbit de ciutat quan el pressupost necessari per dur a terme aquella acció supera el 5% del pressupost municipal anual.

En cap cas no es convocar una consulta sobre qüestions que siguin dins els supòsits següents:

 • Que puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals.
 • Quan afectin qüestions relatives a tributs o a preus públics, i a pressupostos ja aprovats.
 • Quan ja estigui publicada la convocatòria per iniciar el procediment d’una contractació pública, o quan aquesta ja s’estigui executant i la seva paralització produeixi danys a tercers.
 • Quan hi hagi procediments administratius que s’estiguin tramitant per aprovar una ordenança, un reglament o un instrument d’ordenació urbanística.

En cas que la qüestió que es vulgui portar a consulta impliqui una despesa superior al 3% del pressupost anual, l’Ajuntament pot no admetre a tràmit la sol·licitud o, en el cas que l’accepti, demanar a la Comissió Promotora que en cas que s’obtingui majoria de vots afirmatius comuniqui a quins condicionants estarà subjecte la seva execució.

Quan es poden dur a terme consultes?

Es poden convocar un màxim de tres consultes ciutadanes cada any, sense límit de preguntes en cada una, excepte que l’alcalde o l’alcaldessa determini un període concret a l’any per celebrar-les de manera concentrada.

S’estableixen alguns períodes específics, en els quals no podran celebrar-se consultes ciutadanes, com ara els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa o els mesos de juliol i agost.

Tampoc no es poden promoure ni celebrar consultes en els sis mesos anteriors a les eleccions locals ni en el període comprès entre aquestes eleccions i el moment de la constitució de l’Ajuntament.

Fins dos anys després d’una consulta, no es pot promoure una nova consulta ciutadana de contingut igual o substancialment equivalent.

Període de debat públic

Abans de la celebració de la consulta hi ha d’haver un període d’entre un i dos mesos de debat públic.

Durant aquest temps, s’han d’habilitar els canals de debat, informació i comunicació que permetin a la ciutadania conèixer la matèria objecte de consulta i que es puguin expressar lliurement les diferents visions i opinions.

L’Ajuntament ha d’habilitar, també, espais públics municipals que permetin als grups municipals i a les entitats interessades dur a terme els debats que creguin convenients i garantir l’accés de la ciutadania a tota la informació que disposi l’administració i que sigui rellevant per conèixer el tema que es consulta.

Durant el període de debat públic, els mitjans de comunicació municipals han de respectar els principis de pluralisme polític i social, neutralitat i igualtat d’oportunitats respecte a les diferents posicions defensades sobre la consulta.

Les entitats inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes que ho desitgin poden demanar que se les consideri entitats interessades en el procés de la consulta. Les entitats interessades tenen dret a espais públics gratuïts facilitats per l’Ajuntament perquè puguin col·locar informació sobre la consulta. També tenen dret a espais, igualment gratuïts, per celebrar-hi actes de campanya i debats.

Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment de la consulta és l’òrgan responsable de fer el seguiment i de vetllar perquè les consultes ciutadanes es duguin a terme segons el que estableix la llei i amb l’objectiu de garantir transparència i eficàcia en el desenvolupament de la consulta.

Les seves funcions són emetre informes sobre incidències, peticions o discrepàncies que es plantegin durant les diverses fases del procés de consulta, a banda de fer les operacions de recompte i aixecar acta dels resultats de les consultes.

La Comissió de Seguiment de la consulta està formada per un mínim de tres i un màxim de 15 persones: una tercera part està proposada pel Consell Municipal i la resta són proposats pels ciutadans.

A la comissió hi pot assistir amb veu, però sense vot, personal municipal per donar-hi suport o assessorament.

L’Ajuntament ha de facilitar el suport tècnic i administratiu necessari perquè la Comissió de Seguiment pugui dur a terme les seves funcions amb eficàcia.

Llegeix menys