Objectius

Col left

Entre les fites que es planteja el nou projecte destaca el repte de garantir l’accés als serveis educatius amb un projecte públic i de qualitat des dels 0 als 18 anys. També destaca, com a objectiu que persegueix la mesura, assolir la fita que cap jove d’entre 18 i 25 anys de la ciutat es quedi sense una titulació d’ensenyament post obligatori. A més a més, i seguint amb la nova línia política d’entendre l’educació com un dret al llarg de tota la vida, el nou projecte educatiu de Barcelona es planteja l’objectiu que qualsevol adult, a partir dels 25 anys, tingui accés a continuar la seva formació i ho pugui fer en qualsevol etapa de la vida.  
 
Així doncs, la mesura de govern, que marca aquests horitzons per més enllà d’un únic mandat, per a aquest mandat planteja els següents objectius:
 

  • Garantir uns serveis educatius amb un projecte públic articulats al voltant d’una estratègia comuna i compartida, que redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social, on tots els centres sostinguts amb fons públics tinguin els mateixos drets i obligacions i on no sigui possible la segregació per origen, sexe o per llengua.
  • Millorar la qualitat, l'equitat i l'èxit educatiu, amb més participació i més autonomia per als centres, amb innovació educativa i treball en xarxa amb l'entorn.
  • Promoure l'educació al llarg de la vida. Garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives. Impulsar una educació permanent, àmplia i flexible. Potenciar i prestigiar la formació professional. Aconseguir el reconeixement ple al dret a l'educació en el lleure de base comunitària.
  • Impulsar la participació de la comunitat educativa i la coresponsabilitat dels diferents agents socials (famílies, col·lectius professionals, món de la cultura i de les arts) que permeti fer de l'educació un objectiu compartit i una eina bàsica del desenvolupament i la cohesió social. Aconseguir una administració educativa descentralitzada i més eficient.
Col right

Compartiu aquest contingut