Barcelona Cultura
Skip to main content
Joan Hernández Pijuan - Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Plàstiques 2003

ARTS PLÀSTIQUES :: 2003

Joan Hernández Pijuan

Jurat: Rosa M. Malet (presidenta)
Josep M. Cadena
Lourdes Cirlot
Glòria Picazo
Catalina Serra

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Arts Plàstiques al senyor Joan Hernández Pijuan, per la coherència demostrada en l’exposició «Tornant a un lloc conegut. Obres 1972-2002», presentada al MACBA, en què demostra la seva capacitat de crear nous paisatges pictòrics a partir de la natura.

El Jurat atorga una menció especial a la senyora Mabel Palacín, pel projecte ‘La distància correcta’, presentada al Centre d’Art Santa Mònica, per la reflexió que planteja entre realitat i ficció en l’actual món de les imatges.