S´introdueixen millores al sistema d´inscripció i adjudicació d´habitatges protegits a Barcelona : Servei de Premsa

S´introdueixen millores al sistema d´inscripció i adjudicació d´habitatges protegits a Barcelona

23/01/2013

L´Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci de l´Habitatge de Barcelona, presenta una proposta per millorar el sistema d´adjudicació d´habitatges protegits per tal de poder escollir directament a quines promocions s´opta i reduir així el 64% de renúncies i desistiments que es produeixen actualment.

A la comissió d´Hàbitat Urbà de demà es presentarà un Informe amb la Proposta de Reglament modificat del Registre de Sol·licitants d´Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. L´objectiu del nou text és simplificar i agilitzar els procediment d´inscripció i adjudicació d´habitatges protegits a la ciutat a través del registre que gestiona el Consorci de l´Habitatge de Barcelona, integrat per l´Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Entre els motius que justifiquen els canvis a introduir hi ha l´actual conjuntura econòmica, que provoca múltiples renúncies dels habitatges adjudicats, l´adaptació del Reglament a la Llei Òmnibus en aquells aspectes referits al capítol d´adjudicació d´habitatges, així com l´experiència acumulada en els quatre anys de funcionament del registre.

» Canvis en el procediment d´adjudicació

El principal canvi es troba en els procediments d´adjudicació. En aquest sentit, en el cas d´una promoció de venda, serà el promotor l´encarregat d´adjudicar els pisos d´acord amb les condicions publicades a l´anunci, amb l´únic requisit que els adjudicataris estiguin inscrits al Registre. En canvi, quan es tracti d´habitatges de lloguer, els promotors hauran de prendre inicialment com a base el llistat de sol·licitants facilitat pel Registre. El Reglament deixa la porta oberta que les adjudicacions es continuïn duent a terme per part del Consorci de l´Habitatge de Barcelona, però amb la novetat que es regularan més a partir de les pròpies bases de les convocatòries, permetent així una major flexibilitat i adaptació a cada moment i a cada promoció.

Per fer més àgil la comunicació amb els interessats, quan el sol·licitant així ho hagi manifestat, les notificacions de les resolucions es realitzaran per mitjans electrònics. Les resolucions se seguiran publicant a la pàgina web del Registre.

» Quatre anys de Registre de Sol·licitants d´Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona

En quatre anys de funcionament el registre s´han rebut 48.457 sol·licituds d´inscripció, de les quals 27.813 continuen vigents. Des de la seva posada en marxa, s´han dut a terme 34 processos d´adjudicació que inclouen totes les tipologies d´habitatge protegit ( lloguer, dret de superfície i compra) mitjançant els sistemes d´adjudicació per sorteig i baremació.

Per a l´adjudicació de 2.431 habitatges, s´han hagut de convocar 15.047 sol·licitants, (6 sol·licitants per habitatge). Més enllà dels adjudicats, que representen entorn un 16%, hi ha hagut 5.635 renúncies (un 37%) i 4.048 desistiments (27%), és a dir que no s´han presentat o no han portat la documentació requerida. A aquest 64% de persones que rebutgen el pis per diferents motius, s´hi afegeixen les 2.933 denegacions (19,5%) que s´han produït per incompliment dels requisits.

Pel que fa als motius de renúncia estrictament, prop d´un 62% son per causes subjectives com no agradar la zona o el pis o per motius personals. Només en el 19% dels casos la renúncia respon a la situació econòmica o d´atur del sol·licitant i tan sols en el 2% a la denegació de l´hipoteca, raons que s´entenen de força major.

Pel que fa al perfil del demandant, trobem que el 55% dels sol·licitants son dones davant el 45% d´homes. Per edat, el 41% tenen entre 35 i 65 anys, el 48% entre 18 i 35 i la resta son persones majors de 65 anys. Per nacionalitat, el 82% tenen DNI espanyol.

Pel que fa a la tipologia d´habitatge sol·licitada s´evidencia un canvi de tendència, ja que cada cop hi ha més demanda de lloguer.

» Altres novetats del nou text de Reglament

Pel que fa a la inscripció en el registre, el nou text introdueix canvis substancials. Únicament es demanarà la condició d´empadronament a la ciutat al sol·licitant principal ( abans es demanava a tots els membres de la unitat de convivència), es prorrogarà el període de vigència si es modifiquen de manera substancial les dades d´inscripció i per últim, es relaxaran els criteris de causa de baixa de la inscripció, incorporant circumstàncies laborals, econòmiques o personals que puguin dificultar o impedir l´adjudicació.

Així mateix s´elimina del text l´article referent a les emergències socials que es regularan mitjançant la seva pròpia normativa, ja que el procés per aprovar el nou reglament és molt llarg i les emergències socials, per definició, demanen més flexibilitat i agilitat a l´hora de tramitar-les.

L´objectiu és que la Junta General del Consorci de l´Habitatge de Catalunya pugui aprovar el text definitiu al novembre del 2013.Compartiu aquest contingut