Ajuntament, Consorci de l´Habitatge i Càritas Diocesana de Barcelona signen un acord per col·laborar en matèria d´emergència social : Servei de Premsa

Ajuntament, Consorci de l´Habitatge i Càritas Diocesana de Barcelona signen un acord per col·laborar en matèria d´emergència social

30/01/2013

L´Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l´Habitatge de Barcelona, i Càritas Diocesana de Barcelona, han signat un acord mitjançant el qual treballaran conjuntament i col·laboraran en la cerca de solucions per fer front a totes aquelles situacions de pèrdua o necessitat d´habitatge.

La suma d´esforços d´aquestes institucions permetrà optimitzar els recursos destinats a aquesta finalitat, evitant la duplicitat de funcions i de recursos d´atenció a les persones que es troben en aquesta situació.

En aquest sentit, els tres signants acorden establir un marc de relació estable per atendre les situacions greus de dificultats d´accés a l´habitatge que afecten famílies i persones en la ciutat de Barcelona. Principalment es pretén incidir en els casos de persones que han patit o estan patint un procés de desnonament o d´execució hipotecària per dificultats de pagament del seu habitatge de residència habitual.

Així, el Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona i la Mesa de Valoració per a l´adjudicació d´habitatges per emergència social, del Consorci de l´Habitatge de Barcelona, seran els encarregats de coordinar-se i ajudar-se mútuament per atendre una situació, i quin recurs resulta més adient o possible per a les unitats de convivència que siguin derivades entre ambdues institucions.

En aquest acord també es contempla (mitjançant addendes) que l´Ajuntament de Barcelona podrà vendre o cedir solars públics a Càritas destinats a la construcció d´habitatges o centres d´allotjament per a persones amb dificultats econòmiques i d´accés a l´habitatge.

Així mateix, l´Ajuntament podrà proveir habitatges públics a Càritas per destinar-los a persones amb dificultats econòmiques i que es trobin en situació de manca o pèrdua d´habitatge.

L´acord reforça la posada en marxa de les noves línies d´actuació del Consorci de l´Habitatge de Barcelona, ja que com a administració consorciada -i dins del nou catàleg de serveis de les Oficines de l´Habitatge, en què es potencia el vessant social- ofereixen un servei integral al ciutadà en matèria d´habitatge, assessorament i seguiment de supòsits vinculats amb problemàtiques relacionades amb l´habitatge, i atenció especial als col·lectius més necessitats.

Emergències socials

Des de la creació de la Mesa de Valoració per a l´adjudicació d´habitatges per emergència social, al 2009, s´han adjudicat un total de 530 habitatges per emergències socials, el 80% des quals provenen d´una pèrdua d´habitatge en règim de lloguer. Durant el 2012, dels 239 expedients que ha tramitat la Mesa, 177 s´han resolt a favor amb la concessió d´un habitatge d´emergència.

Pel que fa a Càritas Diocesana de Barcelona, durant l´any 2012 ha donat allotjament a 140 families necessitades d´un habitatge de lloguer social per pèrdua del seu habitatge anterior -per desnonament o execució hipotecària-, o per ajudar-les a sortir de l´exclusió social que suposa viure en infrahabitatge (relloguer, sense sostre, etc.)

Mediació en problemes de dificultat de pagament de l´habitatge

Des de la seva entrada en funcionament, a finals del 2011 i durant l´any 2012, el Servei de Mediació en l´Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 372 famílies, que corresponen a 1.109 persones, que viuen a Barcelona. D´aquestes famílies, el 37%, tenien problemes de pagament del préstec hipotecari de compra del seu habitatge d´ús habitual, i, el 63%, problemes de pagament de lloguer.

Per la seva part, el nou servei de mediació en lloguer que ofereixen les Oficines d´Habitatge, que funciona des de la tardor del 2012, ha actuat durant el darrer trimestre de 2012 en 37 casos com a mediador entre arrendador- propietari i l´arrendatari ?llogater per intentar trobar una solució satisfactòria per fer front als deutes futurs o presents en el pagament de rendes del lloguer del seu habitatge habitual.

Document relacionat:
Nota de premsa: Ajuntament, Consorci de l´Habitatge i Càritas Diocesana de Barcelona signen un acord per col·laborar en matèria d´emergència socialCompartiu aquest contingut