L’Ajuntament comença els tràmits per revisar l’ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals : Servei de Premsa

L’Ajuntament comença els tràmits per revisar l’ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals

03/03/2014Temps estimat de lectura: 6 minuts

Barcelona vol seguir sent una capital de referència en la protecció dels animals i en la bona convivència entre aquests i les persones. El Programa d’Actuació Municipal 2012-2015 ja va marcar com a objectiu revisar l’actual Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals, vigent des del 2003, per tal d’actualitzar-la tant a la nova legislació existent com també a les noves realitats i nous requeriments de la ciutat. En els darrers mesos s’han recollit aportacions través de la comissió específica creada pel Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animal, s’han fet reunions amb més d’una desena d’entitats, i s’han mantingut converses amb tots els grups municipals.

El Govern municipal ja ha donat llum verd a una primera proposta que es portarà a la Comissió de Presidència i Règim Interior el proper mes d’abril, de manera que ara s’iniciarà el tràmit i se seguirà treballant per tal d’aconseguir que la nova ordenança sigui el més consensuada possible.

La nova ordenança recull els articles de la Declaració de Barcelona aprovada el 1998, on ja es deia que “tots els animals, sigui quina sigui la seva espècia, tenen el dret a ser respectats. No han de ser víctimes de maltractaments, d’esforços desmesurats, d’espectacles violents ni actes cruels que els comportin patiments físics o psíquics”.

Igualment, “els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus propietaris, tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. Es per això que es responsabilitat dels posseïdors d’un animal mantenir-lo d’acord amb els normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania. Per tal de facilitar la millora de la mútua convivència i dels civisme cap adaptar i millorar les condicions de la ciutat”.

Es vol que el nou text sigui més clar i més fàcil de fer complir, tot garantint la defensa del benestar animal i la correcta convivència d’aquests amb les persones i amb el seu entorn.

Els canvis més rellevants que es proposen són els següents:

Més garanties per al benestar animal. La nova ordenança preveu més condicions per garantir el benestar animal, amb mesures i requeriments per garantir una tinença responsable i la seva qualitat de vida, evitant el seu possible maltractament o abandonament. Alguns exemples són:

– L’animal no pot estar lligat més de dues hores (una en el cas dels cadells)
– Està prohibit deixar-los sols en el domicili durant més de 3 dies consecutius. En el cas de l’espècie canina, en cap cas es podrà superar un període de 12 hores
– No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons, terrasses, patis, galeries o terrats.
– Els propietaris estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.
– Es prohibeixen els collars de força, d’estrangulació o similars

Una Declaració Responsable abans de comprar o adoptar un animal. La persona que vulgui adquirir, acollir o adoptar un animal haurà de signar una declaració responsable conforme no ha estat sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament de l’animal. Els centres d’acollida i els establiments dedicada a la venda haurà d’exigir aquest document en el procés d’adopció, acollida o compra.

Els animals de companyia hauran d’anar sempre lligats. Així ho recull el nou text de l’ordenança, llevat de les zones especialment dedicades per al lleure dels animals de companyia. Els animals hauran d’anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena.

Accés al metro. L’ordenança recull que es fomentarà l’accessibilitat d’animals de companyia al transport públic. Amb l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona, TMB ja està treballant en la modificació del reglament del metro per implementar la mesura en els propers mesos. L’accés al metro serà possible excepte en les hores punta i quan hi hagi esdeveniments multitudinaris.

No és possible la criança d’animals de companyia en domicilis particulars. La criança només serà permesa en els casos que estigui legalitzada l’activitat com tal. Cal recordar que la llei de protecció dels animals ja preveu que els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han de ser esterilitzats.

Per primer cop es reconeixen les colònies de gats ferals. Es proposa regular-ne les condicions i les dels seus usuaris a través de la nova ordenança. Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense propietari, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques que vetllen pel seu benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació.

Prohibició d’alimentar els animals als espais públics. Amb l’objectiu d’evitar i prevenir la proliferació i increment de colònies d’animals incontrolats, es prohibeix expressament alimentar els animals (gossos, gats, coloms, gavines…) a les vies i espais públics, llevat de les persones autoritzades expressament per l’Ajuntament, que podran subministrar aliment als animals de colònies controlades, com ara les de gats ferals, abans descrites.

Porcs senglars i animals salvatges. S’inclou a l’ordenança un articulat pròpia per a porcs senglars i animals salvatges a la via i als espais públics. Es prohibeix donar de menjar i proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera sense autorització als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge que es trobi en les vies o espais públics, inclosos els espais forestals públics i privats del terme municipal de Barcelona. Es prohibeix apropar-se als porcs senglars i a qualsevol altre animal salvatge en qualsevol circumstància susceptible de comportar perill per a les persones.

Tinença de primats i cavalls. Es prohibeix la tinença de primats, excepte en el cas d’entitats animalistes de protecció dels animals. També es prohibeix el seu comerç i la seva cessió entre particulars, i els centres de cria i subministradors de primats per experimentació. També es prohibeixen els centres de cria d’animals salvatges en captivitat. En el cas de cavalls i altres animals de tracció, se’n prohibeix la tinença en patis d’habitatge o solars urbans. Aquests animals han d’estar en quadres o estables adequats, amb el títol o llicència corresponent.

Corrides de toros. Es manté la prohibició de celebrar corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l’estoc, així com els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros. S’afegeix que queda prohibida la simulació d’espectacles taurins de qualsevol naturalesa sigui quina sigui la seva finalitat.

Animals en els circs. Es manté la prohibició d’utilitzar animals salvatges en captivitat. La nova ordenança, però, també preveurà allò que s’aprovi en la llei que està tramitant el Parlament.

 

RÈGIM DE SANCIONS

Les sancions pròpies de l’Ordenança municipal en matèria de protecció, tinença i venda d’animals, poden anar de 750 a 3.000 euros, en funció de si la infracció és lleu, greu o molt greu. Aquests són alguns exemples:

– Es considera una infracció molt greu (fins a 3.000 euros) permetre que els animals domèstics facin les seves necessitats en els parcs i jardins d’ús per a infants; comprar vendre o donar en adopció un animal de companyia sense que el nou propietari hagi signat la declaració responsable; acollir o adoptar un animal de companyia quan el nou propietari ha estat sancionat abans per infraccions que impliquen maltractament o abandonament; vendre animals salvatges en captivitat potencialment perillosos.

– És una infracció greu (fins a 1.500 euros) no recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics; exhibir animals a la via pública amb finalitats lucratives; no comunicar la desaparició d’un animal de companyia; mantenir-los en instal•lacions inadequades; tenir-los a la via pública sense estar lligats per mitjà d’un collar, corretja o cadena.

– És una infracció lleu (fins a 750 euros) donar de menjar als animals en els supòsits que preveu l’ordenança; permetre que els animals domèstics facin les seves miccions a les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà; apropar-se o donar de menjar als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge sense l’autorització corresponent.

L’ordenança també preveu les sancions que ja estan contemplades en la legislació sectorial vigent relacionada amb la protecció dels animals, els gossos potencialment perillosos, la sanitat, la disciplina de mercat i de la defensa dels consumidors i dels usuaris. En aquest cas, per exemple, l’ordenança preveu tot el que fa referència al maltractament, amb sancions que poden arribar fins als 20.000 euros, tal i com ja està previst en la llei de protecció dels animals.

La nova ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals comença ara el seu tràmit. L’objectiu del Govern municipal es seguir treballant amb les entitats i els grups polítics per tal d’assolir un acord el màxim de consensuat possible.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
animals de companyia/ ordenança/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina