Adjudicades les obres de remodelació de l’avinguda Paral·lel : Servei de Premsa

Adjudicades les obres de remodelació de l’avinguda Paral·lel

14/04/2014Temps estimat de lectura: 8 minuts

L’Ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, ha adjudicat les obres relatives al projecte executiu de remodelació de l’avinguda Paral·lel de Barcelona, que té com a objectiu principal la revitalització d’aquesta via com a eix cultural de la ciutat i convertir l’avinguda en una via de referència per a les persones, les arts escèniques i la gastronomia.

L’actuació pretén millorar l’espai públic guanyant espai per als vianants, creant sis noves places a les actuals illetes costat Eixample i es traslladarà el carril per a bicicletes al centre de la via, amb la voluntat de guanyar seguretat viaria i millorar la convivència entre vianants i ciclistes. El projecte també preveu una millora de la il·luminació i dels paviments i dóna continuïtat a l’obra que està en marxa per dotar l’avinguda i els barris veïns d’un nou col·lector.

El projecte executiu de remodelació de l’Avinguda va ser encarregat per l’Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Preveu un àmbit d’actuació des de la Plaça Espanya fins a la Plaça Drassanes amb una superfície total de 73.744 m2 i s’actuarà bàsicament en el tram comprès entre els carrers de Lleida i la Ronda Sant Pau. Les obres han estat adjudicades a COPISA Constructora Pirenaica, S.A, per un valor de 6.945.225 € (IVA inclòs). La previsió és que les obres puguin començ a mitjans del mes de maig d’aquest any, amb un termini d’execució total de deu mesos. La remodelació suposarà una inversió total de 9.499.804,39 (IVA inclòs).

Aquesta actuació pretén que el Paral·lel passi a ser un espai frontissa i deixi de ser una frontera entre els barris que hi desemboquen: el Poble-sec, a Sants-Montjuïc, Sant Antoni a l’Eixample i el Raval, a Ciutat Vella. Les obres que s’acaben d’adjudicar són una de les primeres concrecions del Pla d’actuació per a la millora i revitalització del Paral·lel de Barcelona, elaborat l’any 2010. L’Ajuntament de Barcelona treballa amb una Comissió de Seguiment formada per veïns i entitats en el desenvolupament d’aquest pla, que és més ampli i transversal, i que pretén acompanyar la reforma urbanística d’un seguit de mesures en l’àmbit de la cultura i la promoció socioeconòmica que han de servir per dinamitzar comercialment l’avinguda i fomentar la cohesió social i la qualitat de vida dels veïns dels barris de l’entorn.

 

Un carril bici més segur al centre de l’avinguda

L’actuació no preveu modificar la secció de l’Avinguda, que mantindrà l’esquema de carrils de circulació i aparcament actuals. La secció tipus de la calçada quedarà per tant amb un carril d’aparcament, un carril exclusiu per a autobús i dos carrils de circulació de vehicles per cada sentit de circulació.

La gran diferència és que es preveu reubicar el carril bici a la part central de l’avinguda, des de les Drassanes fins a la plaça Espanya, que substituirà el carril actual situat a tocar de la
vorera del cantó Eixample-Ciutat Vella, que s’ha demostrat que és perillós. Amb la ubicació a l’eix de l’Avinguda s’evitarà la interferència amb els girs de vehicles cap els carrers de l’Eixample i s’acotarà i racionalitzarà la interferència amb els passos de vianants, millorant la seguretat viària. Així mateix s’eliminen els conflictes entre els ciclistes i els passatgers que pugen-baixen de l’autobús, i els vianants que accedeixen als contenidors d’escombraries i els vehicles que accedeixen als guals.

El carril bici, de doble sentit i de 2 metres d’amplada està flanquejat per dues franges laterals de protecció. Al cantó del Poble-sec, un parterre de gespitosa Zoysia tenuifolia (1.20 metres d’amplada) i al cantó de l’Eixample-Ciutat Vella unes peces separadores de cautxú de secció. El carril bicicleta està pavimentat amb el mateix aglomerat asfàltic que la calçada de vehicles i s’executarà alhora.

 

Més espai pels vianants: sis noves placetes a les confluències amb els carrers de l’Eixample

El projecte preveu la creació de sis placetes en els punts de trobada de l’avinguda Paral·lel amb els carrers de l’Eixample. Les intervencions previstes en aquestes cruïlles tenen per objectiu crear un espai que pugui ser pol d’activitats ciutadanes, escenaris per a activitats teatrals de carrer, o espais per terrasses de bars i restaurants. Aquestes actuacions tenen com a resultat l’augment de l’espai urbà destinat al vianant amb un 50% més de superfície.

Les cruïlles que es remodelaran i es convertirán en places son:
1. Entença-Tamarit
2. Rocafort-Manso
3. Calàbria-Parlament
4. Viladomat- Marqués del Campo Sagrado
5. Borrell-Aldana
6. Ronda Sant Pau

L’actuació a aquestes places es planteja per tal d’aconseguir la compatibilitat de l’ús de plaça eminentment pels vianants amb creuament de les calçades dels carrers de l’Eixample que les travessen. Un únic paviment de llosses de granit mitjançant una geometria clara, un rectangle, aconsegueix diferenciar l’àmbit de plaça de l’entorn. L’àmbit de trobada amb les façanes (des de la línia d’arbres dels xamfrans fins la façana) es pavimenta amb panot, com a continuïtat de les voreres dels carrers que hi conflueixen, les dels carrers de l’Eixample i les pròpies del Paral·lel.

Es planteja que aquests espais de plaça siguin espais amb un mínim nombre d’elements de mobiliari urbà per tal de permetre la màxima flexibilitat d’aquests espais i la seva versatilitat d’ús.

 

Peatonalització de les cantonades del Poble-sec

El projecte també contempla intervenir a la vorera sud del Paral·lel i peatonalitzar la majoria de les cruïlles en la trobada amb els carrers del Poble-sec, aconseguint la continuïtat de la vorera del Paral·lel. S’actuarà en el tram comprès entre el carrer Lleida i Ronda de Sant Pau.

Es preveu pavimentar a nivell (prioritat invertida) les trobades de la vorera sud del Paral·lel amb els carrers del Poble-sec que no formen part de la xarxa viària bàsica, a fi de conformar uns àmbits de cantonada, lliures de vehicles estacionats o parats, per a l’ús lúdic dels vianants. D’aquesta manera, a més, es minimitzen les interrupcions de la vorera del Paral·lel i permet el passeig a nivell al llarg de la vorera. Les voreres es pavimentaran amb panot.

En els cas de ser carrers bàsic en la xarxa viària, es manté la calçada deprimida, però s’amplien el màxim les voreres, s’ajusten els radis de curvatura i s’anul·len aquells girs de vehicles no imprescindibles.

Les cruïlles que es remodelen a nivell:
1. Vallhonrat
2. Ricart
3. Blasco de Garay
4. Margarit

Cruïlles que es remodelen mantenint el pas de vehicles deprimit:
1. Tamarit
2. Pintura viària de Tamarit-Lleida per a circulació autobusos.

Amb les noves palcetes, la peatonalització de les cruïlles a la banda del Poble Sec i amb el nou carril bici, es pacifica la via i es guanya espai per a vianants.

 

Un nou enllumenat eficient i dotat de totes les noves tecnologies

La reforma del Paral·lel contempla també la renovació de l’enllumenat seguint els criteris del Pla Director d’Il·luminació, afavorint l’estalvi energètic i millorant la sensació de seguretat. Per aquesta via s’ha dissenyat una nova columna d’enllumenat versàtil, que preveu dos tipus d’il·luminació (la funcional i l’ornamental o escènica), a base de làmpades LED’s. Aquesta nova columna de 9 metres d’alçada i d’acer galvanitzat també actuarà com a suport d’elements de comunicació i de l’àmbit TIC i allotjarà nodes de cobertura wifi i sensors mediambientals entre d’altres serveis municipals..

– Il·luminació funcional:
La il·luminació del vial i del carril bici es realitzarà mitjançant dues llumeneres de LEDs independents situades en el braç de 2.5m. La il·luminació de vorera es realitzarà mitjançant una llumenera de LEDs vertical situada a 5.5m enrasada en el fust de la columna. La il·luminació de les places es realitzarà mitjançant Llumeneres de LEDs verticals situades a 5.5m enrasades en el fust de la columna. La il·luminació funcional es comandarà punt a punt mitjançant unitats de control en columna i al quadre de comandament. Aquest sistema de regulació permet controlar les llumeneres una a una mitjançant un software específic des del centre control.

– Il·luminació ornamental i escènica:
Per a la il·luminació ornamental es preveu el disseny per a la futura instal·lació de projectors LED RGB que es col·locaran en la part superior de la columna. Per a la il·luminació escènica de les places es preveuen projectors LED RGB col·locats a la part superior de la columna. Els projectors per a la il·luminació ornamental i escènica estaran comandats amb sistema que permet emetre una tonalitat variable de color i d’intensitat amb la possibilitat de controlar a distància i a temps real aquests elements. Aquest sistema es gestiona amb un software diferent de l’enllumenat funcional. Es poden comandar els projectors ornamentals per a que representin una escena amb llum dinàmica en dates significatives. A més es preveu la possibilitat d’instal·lar projectors d’imatges fixes sobre el paviment en determinades columnes.

– Tecnologies de la Informació i altres serveis TIC:
Pel que fa a les telecomunicacions del projecte, es dotarà de connectivitat l’àmbit de l’Avinguda del Paral·lel. Es desplegarà una nova xarxa de fibra òptica per les dues voreres de l’avinguda i les diferents places per donar servei a les diferents instal·lacions previstes i possibilitant-ne l’ampliació en aquest sentit. Al final de l’actuació es disposarà d’una xarxa sense fils d’alta capacitat, basada en tecnologia Wi-Fi, que donarà cobertura a tota l’Avinguda del Paral·lel i les cruïlles on s’ha realitzat una actuació d’urbanització.

A la vegada, s’implantarà una xarxa de sensors per la mesura de diferents aspectes ambientals en el mateix àmbit. Determinades columnes estaran connectades a la xarxa de fibra òptica per donar més capacitat a la xarxa. El desplegament de sensors incorporarà sensor de so i sensor de partícules en suspensió PM-10, així com sensors de comptatge de persones, vehicles i bicicletes.

L’element que s’instal·larà en el centre dels passos de vianants podrà permetre incorporar càmeres del servei de trànsit en la seva part superior. Els mateixos elements així com els de les places preveuen la possibilitat d’incorporar elements semafòrics.

 

Millora de l’accessibilitat a la parada de Poble-sec de la L-3

Coincidint amb la remodelació de l’avinguda, i de manera coordinada, el govern català durà a terme les obres de millora de l’accessibilitat de l’estació de l’L3 de Poble-sec, ubicada a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona. Els treballs consistiran en la instal·lació de tres ascensors per comunicar les andanes, el vestíbul i el carrer. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació de l’L3 de Poble -sec. Els treballs comptaran amb un pressupost de dos milions d’euros Aquesta actuació inclourà la instal·lació de tres ascensors: un per comunicar el carrer amb el vestíbul i dos per connectar l’avantsala amb les andanes. A més, es reordenarà l’espai per incorporar rampes que permetran millorar l’accés entre les barreres de validació i els ascensors.

 

Xarxa de sanejament, reg i arbrat

A més l’actuació de remodelació del Paral·lel contempla el desplegament i/o l’adaptació de les xarxes d’instal·lacions de reg i de sanejament, amb el nou col·lector i la nova xarxa drenant que ja s’està construint en tot aquest àmbit per evitar inundacions en la part baixa del Raval i del Poble Sec. Pel que fa a l’arbrat existent a la zona, la majoria son els plàtans de les voreres. Puntualment hi ha sòfores, lledoners i les tipuanes de la plaça de la Bella Dorita, molt espectaculars i que cal preservar. El projecte contempla reposar o plantar de nou alguns exemplars amb plàtans (Platanus hispànica) sòfores (Sophora japonica) o Koelreuteria paniculata fastigiata.

 

Descarregar nota en format PDFCompartiu aquest contingut

Paraules clau
Paral·lel/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina