Llum verd a la tramitació de la nova ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals de Barcelona : Servei de Premsa

Llum verd a la tramitació de la nova ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals de Barcelona

29/04/2014Temps estimat de lectura: 7 minuts

La nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals ha fet avui un nou pas endavant. La Comissió de Presidència i Territori ha aprovat inicialment la nova ordenança, que ara s’exposarà al públic per recollir les aportacions de la ciutadania i, finalment, es portarà al Plenari del Consell Municipal del mes de juny o de juliol. L’objectiu és que el nou text normatiu entri en vigor passat l’estiu. Barcelona vol seguir essent un referent internacional pel que fa al benestar i la protecció dels animals. L’aprovació inicial ha comptat amb el suport de CiU i l’abstenció de la resta de grups, excepte el PP, que hi ha votat en contra.

El Programa d’Actuació Municipal 2012-2015 ja va marcar com a objectiu revisar l’actual Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals, vigent des del 2003, per tal d’actualitzar-la tant a la nova legislació existent com també a les noves realitats i nous requeriments de la ciutat. El text aprovat inicialment recull propostes realitzades pels grups polítics i les entitats del sector, fruit del diàleg obert durant les últims setmanes amb l’objectiu d’aconseguir un acord el més ampli possible.

La nova ordenança recull els articles de la Declaració de Barcelona aprovada el 1998, on ja es deia que “tots els animals, sigui quina sigui la seva espècia, tenen el dret a ser respectats. No han de ser víctimes de maltractaments, d’esforços desmesurats, d’espectacles violents ni actes cruels que els comportin patiments físics o psíquics”.

Igualment, “els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus propietaris, tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. Es per això que es responsabilitat dels posseïdors d’un animal mantenir-lo d’acord amb els normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania. Per tal de facilitar la millora de la mútua convivència i dels civisme cap adaptar i millorar les condicions de la ciutat”.

La nova ordenança s’ha treballat amb l’objectiu que sigui més clar i més fàcil de fer complir, tot garantint la defensa del benestar animal i la correcta convivència d’aquests amb les persones i amb el seu entorn. Els canvis més rellevants que s’han incorporat en relació amb el text vigent des del 2003 són:

 

Més garanties per al benestar animal. La nova ordenança preveu més condicions per garantir el benestar animal, amb mesures i requeriments per garantir una tinença responsable i la seva qualitat de vida, evitant el seu possible maltractament o abandonament. Alguns exemples són:

– L’animal no pot estar lligat més de dues hores (una en el cas dels cadells)
– Està prohibit deixar-los sols en el domicili durant més de 3 dies consecutius. En el cas de l’espècie canina, en cap cas es podrà superar un període de 12 hores
– No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons, terrasses, patis, galeries o terrats.
– Els propietaris estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.
– Es prohibeixen els collars de força, d’estrangulació o similars

 

Els animals de companyia hauran d’anar sempre lligats i s’ampliaran les àrees d’esbarjo per a gossos. Així ho recull el nou text de l’ordenança, llevat de les zones especialment dedicades per al lleure dels animals de companyia. Els animals hauran d’anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena. Fruit del diàleg amb les entitats i els partits, l’ordenança incorpora una disposició segons la quan en el termini d’un any es farà un decret per determinar en quins espais de la ciutat els animals de companyia podran anar deslligats. La regidoria de Presidència i Territori està coordinant un grup de treball amb els districtes i l’àrea de Medi Ambient per millorar les actuals àrees d’esbarjo per a gossos i ampliar-ne el número, així com també els espais que puguin ser compartits.

Un cop s’hagi implementat el pla, entrarà en vigor la prohibició de portar els animals deslligats a l’espai públic. En aquest any de transició es mantindrà en vigor allò previst en l’ordenança del 2003, que preveu que els animals poden anar deslligats sempre que restin al costat del seu amo, sota el seu control visual i estiguin educats per respondre les seves ordres verbals.

 

Una Declaració Responsable abans de comprar o adoptar un animal. La persona que vulgui adquirir, acollir o adoptar un animal haurà de signar una declaració responsable conforme no ha estat sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament de l’animal. Els centres d’acollida i els establiments dedicada a la venda haurà d’exigir aquest document en el procés d’adopció, acollida o compra.

 

Accés al metro. L’ordenança recull que es fomentarà l’accessibilitat d’animals de companyia al transport públic. Amb l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona, TMB ja està treballant en la modificació del reglament del metro per implementar la mesura en els propers mesos. L’accés al metro serà possible excepte en les hores punta i quan hi hagi esdeveniments multitudinaris.

 

No és possible la criança d’animals de companyia en domicilis particulars. La criança només serà permesa en els casos que estigui legalitzada l’activitat com tal. Cal recordar que la llei de protecció dels animals ja preveu que els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han de ser esterilitzats.

 

Per primer cop es reconeixen les colònies de gats ferals. Es proposa regular-ne les condicions i les dels seus usuaris a través de la nova ordenança. Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense propietari, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques que vetllen pel seu benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació.

 

Alimentació dels animals als espais públics. L’Ajuntament establirà quins animals i en quines circumstàncies no poden ser alimentats pels ciutadans a l’espai públic, sempre que no es posi en perill el seu benestar i s’estableixin plans d’actuació per la gestió proteccionista de les seves poblacions. En aquest sentit, caldrà fer una consulta prèvia al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. En tot cas, l’Ordenança preveu que sempre es complirà amb l’obligació d’evitar embrutar els espais públics.

 

Porcs senglars i animals salvatges. S’inclou a l’ordenança un articulat pròpia per a porcs senglars i animals salvatges a la via i als espais públics. Es prohibeix donar de menjar i proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera sense autorització als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge que es trobi en les vies o espais públics, inclosos els espais forestals públics i privats del terme municipal de Barcelona. Es prohibeix apropar-se als porcs senglars i a qualsevol altre animal salvatge en qualsevol circumstància susceptible de comportar perill per a les persones.

 

Tinença de primats i cavalls. Es prohibeix la tinença de primats, excepte en el cas d’entitats animalistes de protecció dels animals. També es prohibeix el seu comerç i la seva cessió entre particulars, i els centres de cria i subministradors de primats per experimentació. També es prohibeixen els centres de cria d’animals salvatges en captivitat. En el cas de cavalls i altres animals de tracció, se’n prohibeix la tinença en patis d’habitatge o solars urbans. Aquests animals han d’estar en quadres o estables adequats, amb el títol o llicència corresponent.

 

Corrides de toros. Es manté la prohibició de celebrar corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l’estoc, així com els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros. S’afegeix que queda prohibida la simulació d’espectacles taurins de qualsevol naturalesa sigui quina sigui la seva finalitat.

 

Animals en els circs. Es manté la prohibició d’utilitzar animals salvatges en captivitat. La nova ordenança, però, també preveurà allò que s’aprovi en la llei que està tramitant el Parlament.

 

RÈGIM DE SANCIONS

Les sancions pròpies de l’Ordenança municipal en matèria de protecció, tinença i venda d’animals recullen obligatòriament els llindars que marca la Llei de Bases de Règim Local fixada pel Govern espanyol. En les darreres setmanes s’ha treballat amb els partits polítics i amb les entitats per tal de fixar topalls màxims en les sancions amb l’objectiu de garantir una aplicació proporcionada de la nova Ordenança.

Aquests són alguns exemples del manual operatiu de sancions que s’establirà amb la Guàrdia Urbana:

– Es considera una infracció molt greu (600 euros) permetre que els animals domèstics facin les seves necessitats en els parcs i jardins d’ús per a infants; comprar vendre o donar en adopció un animal de companyia sense que el nou propietari hagi signat la declaració responsable; acollir o adoptar un animal de companyia quan el nou propietari ha estat sancionat abans per infraccions que impliquen maltractament o abandonament; tenir i vendre animals salvatges en captivitat potencialment perillosos; reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

– És una infracció greu (300 euros) no recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics; exhibir animals a la via pública amb finalitats lucratives; no comunicar la desaparició d’un animal de companyia; mantenir-los en instal•lacions inadequades; ensinistrar animals de companyia per activitats d’atac, defensa, guarda i similars.

– És una infracció lleu (100 euros) permetre que els animals domèstics facin les seves miccions a les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà; tenir animals de companyia a la via pública deslligats; donar de menjar als animals a la via pública contravenint allò previst per l’ordenança; apropar-se o donar de menjar als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge sense l’autorització corresponent.

L’ordenança també preveu les sancions que ja estan contemplades en la legislació sectorial vigent relacionada amb la protecció dels animals, els gossos potencialment perillosos, la sanitat, la disciplina de mercat i de la defensa dels consumidors i dels usuaris. En aquest cas, per exemple, l’ordenança preveu tot el que fa referència al maltractament, amb sancions que poden arribar fins als 20.000 euros, tal i com ja està previst en la llei de protecció dels animals.

A partir del manual operatiu que s’està treballant amb la Guàrdia Urbana i que estarà llest quan es comenci a aplicar la nova ordenança, cap de les sancions previstes tindrà un import superior a les que ja s’apliquen actualment. Fins i tot en algun cas s’ha canviat la graduació d’algun comportament (passant de greu a lleu) i, per tant, l’ìmport de la sanció serà menor.

 

Un acord estable i de ciutat

El regidor de Presidència i Territori, Jordi Martí, ha destacat la bona feina realitzada al llarg dels últims mesos i setmanes per assolir un acord “estable i de ciutat”. “Una ordenança com aquesta, que està molt lligada a la bona convivència a la ciutat, necessita de les aportacions de tots per tal que el seu recorregut sigui llarg”, ha destacat. El regidor de Presidència creu que s’ha aconseguit un text “clar i aplicable” i ha agraït totes les aportacions rebudes, tant dels grups polítics com de les entitats del sector. En aquest sentit, Jordi Martí ha expressat el compromís de seguir treballant en les propers setmanes per integrar totes les sensibilitats possibles, de cara a l’aprovació definitiva de l’Ordenança.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
animals/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina