La nova ordenança d’animals incorpora la creació del “carnet cívic” i preveu més espais perquè els animals puguin anar deslligats : Servei de Premsa

La nova ordenança d’animals incorpora la creació del “carnet cívic” i preveu més espais perquè els animals puguin anar deslligats

16/07/2014Temps estimat de lectura: 6 minuts

La Comissió de Presidència i Règim Interior ha informat avui favorablement la nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals amb els vots favorables dels grups de CiU i PSC, les abstencions d’ICV i UpB, i el vot encontra del del PP, i ara ja només resta que sigui aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal. La nova ordenança substituirà la que està vigent des del 2003 i, per tant, suposa una actualització i una posada al dia. Barcelona aspira a seguir com a una ciutat de referència pel que fa a les polítiques relacionades amb el benestar i la tinença responsable d’animals, afavorint una bona convivència amb les persones i l’entorn. Com era d’esperar en una qüestió de gran sensibilitat ciutadana, la tramitació de la nova ordenança ha afavorit un ric debat entre els grups polítics. les entitats i les persones, i ha obligat a fer un bon treball tècnic i jurídic amb l’objectiu d’aproximar totes les sensibilitats. En aquest procés s’han presentat, estudiat i resolt fins a 24 al·legacions diferents.

 

Els gossos lligats, el principal debat

El fet que el gossos hagin d’anar lligats a la ciutat ha estat la qüestió que més debat ha originat en el procés de tramitació de la nova Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals. Finalment s’ha acordat una posició consensuada amb l’objectiu de fer més fàcil i assumible el requeriment de portar el gos lligat. El text aprovat preveu una moratòria de 18 mesos, durant els quals quedaran definits els següents treballs:

– Noves zones d’esbarjo reservades als animals, per incrementar els 103 espais que ja existeixen actualment i que ocupen una superfície de 30.000 m2.
– Establiment d’espais compartits en hores determinades, com a mínim 1 per barri
– Creació del carnet de tinença cívica responsable. És una proposta del Col·legi de Veterinaris, i un model similar al que ja s’aplica a Ginebra. El carnet podria ser expedit per entitats i centres col·laboradors i la seva possessió permetria tenir el gos deslligat en els espais compartits, en les franges horàries que s’acordin.

Durant els 18 mesos de la moratòria, es mantindrà en vigor l’ordenança del 2003, que preveu que els animals poden anar deslligats sempre que restin al costat del seu amo, sota el seu control visual i estiguin educats per respondre les seves ordres verbals.

 

Més garanties per al benestar animal

La nova ordenança preveu més condicions per garantir el benestar animal, amb mesures i requeriments per garantir una tinença responsable i la seva qualitat de vida, evitant el seu possible maltractament o abandonament. Alguns exemples són:

– L’animal no pot estar lligat més de dues hores (una en el cas dels cadells)
– Està prohibit deixar-los sols en el domicili durant més de 3 dies consecutius. En el cas de l’espècie canina, en cap cas es podrà superar un període de 12 hores
– S’hauran de treure a l’exterior com a mínim 2 cops al dia (llevat dels cadells)
– No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons, terrasses, patis, galeries o terrats, ni camarots de dimensions reduïdes
– Els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal no podran estar més de 20 minuts estacionats i sempre s’hauran d’ubicar en una zona d’ombra i facilitant la ventilació, amb una temperatura que no superi els 28 graus
– Els propietaris estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries.
– Es prohibeixen els collars de força, d’estrangulació o similars
– El seguiment veterinari obligatori inclourà almenys un control anual dels animals, que quedarà reflectit a la cartilla sanitària
– Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat, proveir-se d’una cartilla sanitària oficial, i inscriure’l en el Registre censal municipal

Una Declaració Responsable abans de comprar o adoptar un animal. La persona que vulgui adquirir, acollir o adoptar un animal haurà de signar una declaració responsable conforme no ha estat sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament de l’animal. Els centres d’acollida i els establiments dedicats a la venda haurà d’exigir aquest document en el procés d’adopció, acollida o compra.

Per primer cop es reconeixen les colònies de gats ferals. Es proposa regular-ne les condicions i les dels seus usuaris a través de la nova ordenança. Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense propietari, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques que vetllen pel seu benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació.

 

Altres aspectes nous o millorats

– No és possible la criança d’animals de companyia en domicilis particulars, només està permesa en els casos que estigui legalitzada l’activitat com tal.
– Es garanteix el dret a l’alimentació dels animals, que als espais públics haurà de complir amb l’obligació de no embrutar i les bones pràctiques. L’Ajuntament establirà quins animals i en quines circumstàncies no poden ser alimentats a l’espai públic, sempre que no es posi en perill el seu benestar i s’estableixin plans d’actuació per la gestió proteccionista de les seves poblacions
– Es prohibeix donar de menjar sense autorització als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge que es trobi en les vies o espais públics. També es prohibeix apropar-se a aquests animals en qualsevol circumstàncies susceptible de comportar perill per a les persones
– Es prohibeix la tinença de primats, excepte en el cas d’entitats animalistes de protecció dels animals, així com el seu comerç i cessió. En el cas de cavalls, se’n prohibeix la tinença en patis d’habitatge o solars urbans. Aquests animals han d’estar en quadres o estables adequats, amb el títol o llicència corresponent.
– Es manté la prohibició de celebrar corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l’estoc, així com els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros. S’afegeix que queda prohibida la simulació d’espectacles taurins de qualsevol naturalesa sigui quina sigui la seva finalitat.
– Es manté la prohibició d’utilitzar animals salvatges en captivitat en els circs. La nova ordenança també preveurà allò que s’aprovi en la llei que està tramitant el Parlament.

 

RÈGIM DE SANCIONS

Les sancions pròpies de l’Ordenança municipal en matèria de protecció, tinença i venda d’animals recullen obligatòriament els llindars que marca la Llei de Bases de Règim Local fixada pel Govern espanyol. En les darreres setmanes s’ha treballat amb els partits polítics i amb les entitats per tal de fixar topalls màxims en les sancions amb l’objectiu de garantir una aplicació proporcionada de la nova Ordenança.

Aquests són alguns exemples de sancions, que s’adjuntaran al manual operatiu que s’està treballant amb la Guàrdia Urbana:

– Es considera una infracció molt greu (600 euros) permetre que els animals domèstics facin les seves necessitats en els parcs i jardins d’ús per a infants; comprar vendre o donar en adopció un animal de companyia sense que el nou propietari hagi signat la declaració responsable; acollir o adoptar un animal de companyia quan el nou propietari ha estat sancionat abans per infraccions que impliquen maltractament o abandonament; tenir i vendre animals salvatges en captivitat potencialment perillosos; reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
– És una infracció greu (300 euros) no recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics; exhibir animals a la via pública amb finalitats lucratives; no comunicar la desaparició d’un animal de companyia; mantenir-los en instal·lacions inadequades; ensinistrar animals de companyia per activitats d’atac, defensa, guarda i similars.
– És una infracció lleu (100 euros) permetre que els animals domèstics facin les seves miccions a les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà; tenir animals de companyia a la via pública deslligats quan no estigui permès; apropar-se o donar de menjar als porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge sense l’autorització corresponent.

L’ordenança també preveu les sancions que ja estan contemplades en la legislació sectorial vigent relacionada amb la protecció dels animals, els gossos potencialment perillosos, la sanitat, la disciplina de mercat i de la defensa dels consumidors i dels usuaris. En aquest cas, per exemple, l’ordenança ha inclòs tot el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals de 2008 i preveu tot el que fa referència al maltractament, amb sancions que poden arribar fins als 20.000 euros si es causa la mort dels animals.

Cap de les sancions previstes tindrà un import superior a les que ja s’apliquen actualment. Fins i tot en algun cas s’ha canviat el d’algun comportament (passant de greu a lleu) i, per tant, l’import de la sanció serà menor.

 

1 D’OCTUBRE: NOVA ORDENÇA I ACCÉS AL METRO

Un cop superat el tràmit de la Comissió de Presidència i Règim Interior i l’aprovació definitiva per part del Plenari del Consell Municipal, el proper 25 de juliol, l’Ajuntament de Barcelona preveu que la nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals entri en vigor el proper 1 d’octubre. L’entrada en vigor de la nova ordenança anirà en paral·lel a la posada en marxa de l’acord per facilitar l’accés de gossos al metro de Barcelona, com ja passa a Ferrocarrils de la Generalitat i en altres ciutats europees, com ara Berlín, Brussel·les, Amsterdam o Ginebra. L’accés de gossos al metro es permetrà amb restriccions (hauran d’anar amb corretja no extensible i morrió) i limitacions vinculades a l’ocupació de l’espai dels vagons. Els dies laborable no serà possible pujar al metro amb un gos a les franges considerades hores punta, ni tampoc quan es produeixi alguna celebració multitudinària. Properament es donaran a conèixer els detalls concrets sobre l’accés de gossos al metro de Barcelona.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
animals de companyia/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina