L’Ajuntament reforçarà l’educació sexual i l’atenció a joves i adolescents conjuntament amb les entitats de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament reforçarà l’educació sexual i l’atenció a joves i adolescents conjuntament amb les entitats de la ciutat

18/07/2014

La Delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona liderarà una taula composada per administració i entitats del tercer sector per a coordinar accions, mesures i línies estratègiques de promoció de la salut sexual i reproductiva. Aquesta taula fixarà anul·lament les línies d’acció prioritàries amb objectius i mesures concretes que s’aniran desenvolupant cada any a partir de l’Informe de Salut de la ciutat i de les necessitats que es detectin.

La creació d’aquesta taula forma part dels objectius de la mesura de govern presentada per l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports del consistori, amb la qual es busca augmentar la cobertura de les activitats d’educació sexual i afectiva a Barcelona, així com les accions de prevenció de les violències en tots els àmbits, incorporant la perspectiva de gènere, la diversitat sexual, els valors culturals diversos i la relació entre l’ús de substàncies i la salut sexual en els programes d’educació afectiu-sexual, entre d’altres.

El document, presentat avui per la Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Cristina Iniesta, ha comptat amb la participació i complicitat de múltiples associacions i entitats, de sectors cívics i polítics, i ha assumit el criteri professional que promou el dret al benestar i a gaudir de les relacions afectivo-sexuals, més enllà de només guarir la malaltia.

La mesura té, com a objectius principals, augmentar la cobertura de l’atenció personalitzada a adolescents i joves, en temes de salut sexual des d’una perspectiva integral; impulsar l’oferta de programes d’habilitats de criança per a famílies; incrementar l’oferta de tallers de sexualitat per diversos grups d’edat (adolescents i gent gran), dones, col·lectius LGTB i col·lectius amb diversitat funcional.

Així mateix, fixa millorar la cobertura de programes comunitaris de desenvolupament integral; dur a terme consell contraceptiu individual i salut sexual en col·lectius específics i facilitar l’accés als preservatius i a d’altres mètodes contraceptius d’acord amb les necessitats.

Respecte de la prevenció, la mesura sobre salut sexual es proposa impulsar la detecció precoç i prevenció de les infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida a través de l’oferta de proves, de la vacunació, d’incrementar l’oferta de tallers sobre sexualitat, d’augmentar la informació en matèria de salut sexual, així com desenvolupar activitats de formació continuada sobre sexualitat per a agents comunitaris.

La mesura de govern, que ha presentat la Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Cristina Iniesta, és l’expressió d’una estratègia liderada per l’Ajuntament i compartida amb els serveis de promoció i d’atenció a la salut sexual, així com amb el teixit social implicat de la ciutat. La proposta s’emmarca en el model dels determinants de la salut i es basa en la prevenció i en la promoció de la salut, un procés polític i social que, a més d’enfortir les habilitats i capacitats personals, modifica l’entorn per tal que les persones incrementin el seu control sobre els determinants socials, ambientals i econòmics de la salut i la millorin.

La mesura promou una sexualitat saludable en totes les etapes de la vida i vol contribuir a oferir serveis de salut sexual adequats, assequibles, accessibles i de bona qualitat a la ciutadania de Barcelona sense estigma ni discriminació per motius de sexe, raça, ètnia, edat, estil de vida, cultura, ingressos, orientació sexual o expressió de gènere.

 

La salut sexual, a Barcelona

En l’actualitat, i segons les dades analitzades per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), s’observa una reducció del percentatge d’adolescents que declaren haver mantingut relacions sexuals. A més, es detecta un menor ús de mètodes anticonceptius, tot i que el preservatiu continua sent la primera opció i el mètode més emprat. La fecunditat adolescent i l’embaràs adolescent es mantenen estables a Barcelona, per bé que en barris desfavorits és superior a la mitja de la ciutat.

En l’actualitat la taxa de fecunditat en dones d’entre 15 i 19 anys es situa en 6,9 per 1000 dones, i les interrupcions voluntàries de l’embaràs tenen una taxa de 19,1 per 1000 dones d’entre 15 i 19 anys.

Pel que fa a informació disponible, aquesta encara és poca pel que fa a la conducta sexual del conjunt de la població, i destaca per minsa pel que fa a abusos sexuals i els seus efectes, tot i que dades de l’enquesta FRESC de factors de risc en adolescents, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, parlen d’un 6,9% de noies de batxillerat que declaren haver estat forçades a tenir relacions quan no ho desitjaven.

Cal remarcar també que les infeccions de transmissió sexual a Barcelona han augmentat els darrers anys, especialment entre homes, tot i les diferents intervencions que es duen a terme: en destaca la gonocòccia, així com la sífilis.Compartiu aquest contingut