L’Ajuntament incorporarà 500 alumnes en la modalitat d’FP Dual a diferents àmbits municipals i empreses encarregades de gestionar serveis públics : Servei de Premsa

L’Ajuntament incorporarà 500 alumnes en la modalitat d’FP Dual a diferents àmbits municipals i empreses encarregades de gestionar serveis públics

21/07/2014

Dins del Pla d’Actuació Municipal 2011-2015, que promou i desenvolupa el govern municipal durant aquest mandat, es contemplen i preveuen diverses accions i iniciatives que tenen com a objectiu enfortir i potenciar la Formació Professional a la ciutat de Barcelona. En aquest marc, es presenta la mesura de govern “Impuls a la Formació Professional per millorar la formació i l’ocupabilitat dels joves” que preveu incorporar durant els cursos escolars 2014-15 i 2015-16, en la modalitat d’FP Dual, uns 500 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior, d’11 centres educatius públics i concertats de la ciutat, que podran fer les seves pràctiques en dependències i serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, instituts o empreses municipals, o en empreses o institucions públiques i privades que gestionen serveis municipals.

Els centres educatius de titularitat pública i privada (concertats) que participaran en aquesta iniciativa municipal de promoció i impuls de la formació professional dual, alternança treball – estudi, seran: Institut Escola del Treball; Institut Poble Nou; Institut Lluïsa Cura; Institut Rubió i Tudurí; Institut Mare de Déu de la Mercè; Institut Ferran Tallada; Institut Narcís Monturiol; Institut Salvador Seguí; ETP Xavier; ETP Clot i Escola Sagrat Cor-Sarrià. L’alumnat d’aquests centres educatius, que s’incorporaran de manera esglaonada durant els dos cursos, pertanyen a les següents famílies professionals: Administració i Gestió; Agrària; Edificació i Obra Civil; Informàtica i Comunicacions; Química; Serveis socioculturals i a la comunitat, i Transport i manteniment de vehicles.

L’Ajuntament de Barcelona, en aquest sentit, vol ser un agent actiu en la formació professional i actuarà com a motor incorporant alumnat en la modalitat d’FP Dual dins de diferents serveis, àmbits, districtes i organismes municipals i, també, té previst establir convenis de col•laboració amb empreses o institucions que gestionen serveis municipals.

A més, l’Ajuntament introduirà mesures que ajudin a incentivar la participació de les empreses que col•laborin en l’FP Dual a través de contractes públics on es consideri un valor afegit que joves que hagin realitzat FP Dual formin part de l’equip que l’empresa destini a executar el contracte i, en aquest sentit, s’introduiran clàusules que tinguin en compte aquest aspecte com a obligació o com a millora contractual. De la mateixa manera, convidarà a la utilització d’aquesta possibilitat en el marc dels convenis de col•laboració que estableix amb altres institucions o entitats.

Així mateix, s’estudiarà que aquelles persones que hagin participat en iniciatives d’FP Dual en els serveis municipals vegin reconeguda aquesta circumstància com a mèrit complementari en els processos selectius municipals que s’adeqüin per la seva naturalesa i funcions.

 

FP Dual: alternança estudi – treball

La potenciació de l’FP Dual en el marc de l’àmbit municipal i servei públic té com a objectiu recuperar el model de l’aprenent garantint una formació que millori la qualificació professional i personal de l’alumnat i, pel que fa al marc empresarial, permet incorporar personal qualificat adaptat a les necessitats pròpies i que serà format en la cultura pròpia de l’empresa. L’FP Dual implica que l’alumnat rep part de la seva formació en el centre educatiu i part en l’empresa, que és remunerada.

En l’actual context de grans canvis econòmics i socials, amb unes elevades taxes d’atur juvenil, la formació professional és cada vegada més rellevant per promoure una qualificació professional adequada als reptes existents. L’FP ha estat i és una educació de qualitat, que ofereix oportunitats de formació a les noves generacions, i també per alumnat que decideix seguir formant-se al llarg de la vida, i, a la vegada, proveeix el mercat de treball de tècnics qualificats. Per això mateix, la FP juga i ha de jugar un paper determinant en la inserció laboral i professional.

 

Enfortir i potenciar l’FP a la ciutat

El Pla d’Actuació Municipal 2011-2015 contempla diferents mesures que tenen com a objectiu enfortir i potenciar l’FP a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, durant aquest mandat des del govern municipal es desenvolupen diferents iniciatives per ampliar l’oferta de qualificacions; detectar i adaptar l’FP a les necessitats del mercat de treball; augmentar les places de programes de qualificació inicial professional; fomentar la relació entre empreses i centres de formació professional per a una inserció laboral de qualitat dels alumnes i, entre d’altres iniciatives, impulsar la formació professional dual.

Dins d’aquest marc, l’impuls a la ciutat de la Formació Professional Dual és un dels elements essencials que desenvolupa en aquests moments el govern municipal per promoure l’alternança estudi – treball de l’alumnat matriculat en cicles formatius de grau mitjà i superior.

En aquest sentit, durant el passat curs escolar 2013-14, les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona van ser pioneres, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, en la promoció i impuls de l’FP Dual. Mitjançant un conveni de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament), el Consorci d’Educació de Barcelona, 3 instituts d’FP de la ciutat (IES Salvador Seguí, IES Ferran Tallada i ETP Xavier) i l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Educació de Barcelona), a 30 escoles bressol municipals es van incorporar 60 alumnes d’FP (dos per escola) que van desenvolupar el seu aprenentatge i formació com a futurs tècnics especialitzats en educació infantil a través de la modalitat d’FP Dual. Això va permetre una formació “in situ” a l’alumnat participant, de 9 a 13 hores durant tot el curs, i en horari de tarda van poder seguir assistint al seu centre educatiu per continuar amb els seus estudis corresponents.Compartiu aquest contingut