L’Ajuntament destinarà més de 700.000 euros per donar suport a les entitats i associacions juvenils de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament destinarà més de 700.000 euros per donar suport a les entitats i associacions juvenils de la ciutat

21/11/2014

El regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi, ha presentat a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, la Mesura de Govern pel suport i el foment de l’associacionisme educatiu en el temps lliure a la ciutat, per la qual el Consistori es compromet a desenvolupar accions per cobrir i donar resposta a les necessitats expressades per les associacions educatives per tal que aquestes puguin desenvolupar les seves activitats en les millors condicions.

Blasi ha explicat durant la seva intervenció que “aquesta mesura neix de la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de millorar el model de col·laboració amb l’associacionisme educatiu en el temps lliure per tal d’enfortir-lo”. En concret, l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria d’Adolescència i Joventut, amb la col·laboració del Consell de la Joventut (en representació de l’Associacionisme Juvenil), i amb els representants de les diferents associacions educatives, ha començat a desenvolupar aquestes accions durant l’últim trimestre d’aquest any i s’allargaran durant el 2015, amb un pressupost inicial de 705.070 euros.

L’objectiu és articular estratègies que impliquin a tots els actors socials, entitats i institucions, per tal de garantir que els infants puguin accedir sense dificultats a les activitats educatives en temps de lleure i continuar avançant en la qualitat dels serveis i dels equipaments que s’utilitzen, i, com ha destacat el regidor Raimond Blasi, “en estructurar les accions que ja s’estan realitzant i aportar nous elements que consolidin i garanteixin la seva continuïtat en un futur. A l’hora”, ha dit Blasi, “aquesta mesura reconeix l’activitat i el funcionament de les associacions educatives en el temps lliure a la ciutat”.

Les mesures que es portaran a terme s’agrupen en diferents línies d’actuació:
• Reconeixement i la generació d’espais de codecisió: a través del reconeixement del paper que té el lleure educatiu, implicar les entitats que e formen part en la planificació i implantació de polítiques socials en àmbits estratègics. Per aquest motiu es crearà la Comissió Permanent pel Foment de l’Associacionisme educatiu per implantar estructures de coordinació i dinàmiques que promoguin el treball integrat entre l’Ajuntament, i les associacions educatives, treballant conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona; impulsar una taula de diàleg entre les associacions i l’Ajuntament de Barcelona que permeti desenvolupar accions conjuntes que millorin l’activitat juvenil i associativa; es promouran espais de codecisió entre les associacions juvenils i l’Ajuntament; es dissenyarà un canal de comunicació nou que fomenti la interacció i la participació directa.
• Garantir el finançament públic de les diferents entitats d’educació en el lleure:

– Suport a programes que garanteixen l’accessibilitat d’infants adolescents i joves durant el curs ordinari a l’oferta vinculada a l’associacionisme educatiu de les famílies amb més dificultats econòmiques.

– Establir convenis de col·laboració amb les principals federacions i associacions d’educació en el temps lliure, com ja preveu el Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, per tal de fomentar l’acció educativa integral des d’un punt de vista transversal, reconeixent la funció social que realitza l’associacionisme educatiu i la tasca que porta a terme en el camp de la participació i la formació d’infants, adolescents i joves. El que es pretén és consolidar els projectes que realitzen les federacions i que enforteixen i garanteixen un model d’associacionisme educatiu que promou la participació dels joves i vetlla, a través de la formació dels seus responsable, per garantir un marc qualitat per poder desenvolupar l’acció en els centres d’esplai o agrupaments escoltes que formen part d’aquestes entitats.

– Establir un programa de subvencions en l’àmbit temàtic de joventut dirigit a finançar projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils.
• Facilitar que les entitats d’educació en el lleure puguin disposar d’uns espai adequats a les seves necessitats.

– En aquesta línia, la regidora d’Adolescència i Joventut ja va engegar una línia de subvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves. Els projectes hauran de millorar les condicions de l’interior dels locals on es desenvolupa l’activitat ordinària d’agrupaments i centres d’esplai. L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció educativa; la correcta prestació dels serveis oferts; la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries; evitar molèsties a terceres persones, evitar el efectes negatius per a l’entorn; evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos; i evitar les molèsties i pertorbacions cap a l’exterior i als immobles veïns.

– Creació d’una comissió permanent per tal d’analitzar i cercar solucions a la problemàtica d’espais que pateixen alguns agrupaments escoltes i centres d’esplai. Aquesta comissió estarà formada per la Regidoria d’Adolescència i Joventut, el Consell de la Joventut de Barcelona i dos representants de les associacions educatives.

– Elaboració i implementació d’un protocol d’emergència per a aquelles entitats que es queden sense local per evitar un període llarg d’inactivitat que vagi en perjudici del funcionament habitual.Compartiu aquest contingut