Barcelona atorga 198 habitatges d’emergències socials durant el 2014 i media en 646 casos per evitar la pèrdua d’habitatge : Servei de Premsa

Barcelona atorga 198 habitatges d’emergències socials durant el 2014 i media en 646 casos per evitar la pèrdua d’habitatge

26/01/2015

El tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, ha presidit avui la sessió Plenària del Consell de l’Habitatge Social, l’òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per fer el seguiment de les polítiques d’habitatge de Barcelona.

Davant de la problemàtica actual envers l’habitatge, s’han potenciat els serveis i mesures de caràcter preventiu per fer front als desnonaments, tant en temes hipotecaris com de lloguer. L’OFIDEUTE, dóna atenció a les consultes respecte a les dificultats relacionades amb el pagament dels préstecs hipotecaris destinats a la compra d’habitatge habitual i sobre les responsabilitats contractuals. Durant el 2014 les Oficines d’Habitatge han atès 466 casos al servei Ofideute que s’encarrega d’intercedir amb l’entitat financera que correspongui en cada cas. Dels casos atesos on s’ha finalitzat la mediació des del 2012 gairebé el 70% s’han resolt favorablement.

En paral·lel, el servei de mediació en lloguer posat en marxa l’octubre de 2012, té per finalitat atendre aquelles situacions de ciutadans amb dificultats de pagament del lloguer, amb la intenció d’iniciar, si s’escau, una negociació amb la propietat als efectes de buscar la solució més adient amb l’objectiu de mantenir l’habitatge. Del total de 332 mediacions finalitzades en aquest període (180 peticions corresponen al 2014), el 53%, 177 casos, s’han resolt favorablement.

D’altra banda, la Mesa d’adjudicació d’habitatge per a emergència social ha estimat durant el 2014, 198 sol·licituds d’habitatge per emergència social, que representen el 63% dels casos resolts. A més a d’altres 7 sol·licituds s’ha trobat una solució alternativa per la família.

 

Parc d’habitatges de lloguer social

Barcelona compta amb 10.426 habitatges protegits de lloguer, dels que 6.033 són administrats pel PMHB i la resta per altres operadors públics com: Focivesa, Agència de l’Habitatge de Catalunya i Regesa, a més de fundacions i altres entitats.

A desembre de 2014, Barcelona disposa de 2.300 habitatges de lloguer social, la majoria administrats pel PMHB i per als quals l’Ajuntament de Barcelona, a través de Àrea de Qualitat de Vida ha destinat una subvenció de 10,9 M€ des del 2011, per tal que el lloguer no superi el 30% dels ingressos.

A més l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports augmenta cada any la partida pressupostària destinada al pagament de despeses vinculades a l’habitatge, amb ajuts directes a les famílies. L’Àrea ha destinat 8.547.487 € per ajudar a 20.970 famílies des de 2011.

Pel que fa a la Xarxa d’Habitatges d’inclusió Social, actualment hi ha 454 habitatges d’inclusió, gestionats per entitats que fan un acompanyament social a persones amb risc d’exclusió residencial. S’han incrementat en gaire bé el 85% des del 2009.

 

Programes per a la detecció i foment dels habitatges desocupats

Pel que fa als programes per a la detecció i foment dels habitatges desocupats, s’està finalitzant la inspecció dels 398 habitatges propietat d’entitats financeres, potencialment buits dels barris Ciutat Meridiana, Sud-oest Besòs i Trinitat Vella. El resultat de les primeres inspeccions mostra que el 56 % dels habitatges estan ocupats (d’aquests, el 41% sense títol).

Actualment s’està treballant en determinar la data de la desocupació pr a poder primer oferir programes d’estímul per a fomentar el seu lloguer i en el cas de declaració situació anòmala, quan han transcorregut els dos anys de desocupació efectiva, iniciar les multes coercitives i finalment la sanció.

 

Evolució del Pla 100×1000: programes per ampliar en 1.000 habitatges el parc de lloguer assequible

El pla preén ampliar l’oferta de lloguer assequible a la ciutat mitjançant una acció proactiva per part de l’ajuntament que permetrà l’ampliació d’aquest parc i alhora generarà activitat econòmica i llocs de treball. Els programes que inclou, permetran ampliar el parc de lloguer assequible en 1.000 habitatges en els propers quatre anys, el que significarà l’augment del 10% del parc de lloguer assequible actual. Com a criteri general, els habitatges tindran un preu de lloguer per sota del mercat lliure.Un 50% es destinarà a parc de lloguer social (subvencionat) per a col·lectius específics: emergències per desnonaments, gent gran, discapacitats, vulnerables econòmics, víctimes de violència de gènere.

 

1.Construcció de 500 habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge- pressupost destinat 50 M€

L’obra per construir 105 habitatges 105 per a gent gran Casal, CAP, Centre Salut Mental, a l’entorn de la plaça de les Glòries, amb un pressupost de 14 milions d’euros, ja ha estat adjudicada i es trova en fase d’inici d’obres. En fase final de redacció del projecte executiu. 44 habitatges gent gran a Quatre Camins, a Sarrià Sant-Gervasi, està previst que comencin les obres durant el primer trimestre del 2014. La resta de promocions estan en fase de redacció de projectes al Patronat Municipal de l’Habitatge.

 

2. Suport a promotors socials per a construir habitatge assequible – pressupost 10M€

El programa vol donar resposta a la manca d’ajuts de l’Estat i la Generalitat i a la dificultat per obtenir finançament. Es tracta de treballar mecanismes que permetin als promotors socials construir habitatges de lloguer, desenvolupant un nou model de concessió que ens permetria:
– Conservar la titularitat del sòl
– Finançar una part de les obres a fons perdut; l’altra es retornaria en forma de cànon.

Els habitatges serien destinats a lloguer assequible, i adjudicats segons el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge protegit. De moment hi ha 3 solars reservats: Casernes de Sant Andreu, Torrent de les Monges, i 22@. S’està treballant el contingut i la previsió és posar-ho en marxa durant el primer trimestre de 2015.

 

3. Compra de 300 habitatges – pressupost 28 M€

Es tracta d’un programa inclòs en la ‘Mesura per a la detecció i foment del lloguer d’habitatges desocupats’. Els criteris generals de compra són edificis sencers d’habitatge que tinguin preus no superiors a l’habitatge protegit. Fins ara s’han comprat 117 pisos i 9 locals, en 8 finques a Ciutat Vella i Sant Andreu.

El cost total ha estat de 13,9 M€, xifra que no inclou el cost de la rehabilitació. L’Ajuntament de Barcelona té en estudi la compra de 4 edificis amb un total de 36 habitatges a Nou Barris, l’Eixample i Ciutat Vella

 

4.Cessió de 200 habitatges privats – pressupost 7 M€

Es tracta del programa orientat a que propietaris privats cedeixen el seu habitatge per ser destinat a lloguer social, prioritàriament per a unitats de convivència provinents de la mesa d’emergències (hi ha per tant una subvenció al llogater per pagar la renda). S’ha signat un conveni amb la Taula del Tercer Sector per a la gestió del Programa:
– Captació dels habitatges al mercat privat
– Formalització de la cessió amb el propietari
– Rehabilitació
– Gestió d’aquest parc: manteniment, cobraments de lloguers, i seguiment social.

L’aportació municipal ha estat de 5.662.800€

El programa ja s’ha posat en marxa, amb el suport de campanya publicitària, per donar-lo a conèixer a la ciutadania. Els àmbits prioritaris d’actuació són Ciutat Meridiana, Besòs, Torre Baró i Trinitat Vella.

 

5. Ajuts a la rehabilitació a Canyelles – pressupost 5 M€

Aprovada la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de l’any 2014 per als conjunts urbans de Sud-oest del Besòs i Canyelles, del Consorci de l’habitatge. S’han inclòs en el pressupost de 2015.

Fins ara l’Agència de l’habitatge de Catalunya ha iniciat les obres dels dos primers blocs Via Favència 73-75 i Via Favència 77-79. S’estan treballant sis projectes més que inclouen blocs de totes les tipologies i afecten 1.800 habitatges. A principis de 2015 s’iniciaran la resta de projectes, fins a 2.400 habitatges.Compartiu aquest contingut