Aprovada la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles en relació a l’ús de la bicicleta a la ciutat : Servei de Premsa

Aprovada la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles en relació a l’ús de la bicicleta a la ciutat

27/02/2015Temps estimat de lectura: 7 minuts

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha fet avui l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants Vehicles, en aquells capítols referents a l’ús de la bicicleta a la ciutat. El nou text s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA i UpB.

El notable increment dels desplaçaments en bicicleta que s’ha produït a la ciutat de Barcelona, la voluntat de seguir compatibilitzant aquest mode de transport que es preveu que segueixi augmentant durant els propers anys, i una circulació de la bicicleta associada a múltiples usos que van des de l’ús com a mitjà de transport diari fins a l’ús turístic, ha implicat la necessitat de revisar les normes establertes l’any 2007 a l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles per la circulació d’aquests vehicles. Amb aquest objectiu s’han introduït una sèrie de reformes adreçades a fer compatible i segura la circulació per les vies urbanes del nombre creixent de ciclistes amb la seguretat respecte de la resta d’usuaris i en especial dels vianants. L’objectiu ha estat comptar amb un nou text que permeti protegir millor els vianants a la vorera i garantir una millor seguretat dels ciclistes a la calçada.

El regidor de mobilitat, Eduard Freixedes, ha assegurat que aquesta modificació és “fruit de moltes aportacions” i d’un consens que “ha permès integrar totes les sensibilitats per ser més eficaços en garantir la mobilitat dels ciclistes i vianants” i ha recordat que la ciutat ha passat de tenir 93.6 quilòmetres de carril el 2011, a quasi 110 quilòmetres aquest 2015, uns carrils que també han millorat en la seva qualitat i seguretat. Freixedes també ha agraït les aportacions rebudes per part dels grups municipals perquè “han tingut clar quin era el bé de la ciutat”.

La modificació fa referència als articles 10, 14, 14 bis i 74. A partir d’ara la normativa passarà a aplicar-se sobre totes les bicicletes que circulin per la ciutat, incloent-hi també les bicicletes amb pedaleig assistit que arribin a una velocitat de fins a 25 km/h, afectant tant a les bicicletes convencionals com a les bicicletes elèctriques.

 

Bicicletes fora de les voreres

El nou text de l’ordenança estableix de quina manera i per quines vies poden circular les bicicletes en funció de si ho fan per voreres, andanes o passeig; per calçada; per carril bici o per un entorn pacificat.

Bicis per voreres:
Amb la normativa anterior es preveien restriccions a la circulació de bicicletes per voreres, però els diferents condicionants que l’acompanyaven (supòsits de velocitat màxima, distància mínima de vianants en vorera, concepte d’aglomeració, etc..) dificultaven i feien molt complicada la seva aplicació pràctica. Amb el nou text, el Govern Municipal ha fet una revisió per simplificar els conceptes i fer més fàcil i més efectiu el compliment de la normativa.

Amb la nova ordenança les bicicletes passen a estar prohibides a totes les voreres de Barcelona de manera permanent a excepció de les de més 5 metres i 3 metres d’espai lliure per on només es podrà circular en cas que no existeixi una zona habilitada (carril bici o carrer bici: zona 30). Per tal de facilitar l’adaptació dels ciclistes es deixa una moratòria de 18 mesos durant la qual podran circular per voreres de més de 4,75 m i 3 metres d’espai lliure. Un cop aquesta finalitzi, la Guàrdia Urbana passarà a sancionar sense excepció a aquells conductors que incompleixin la normativa.

La nova ordenança només estableix dues excepcions:
– Circulació a les nits: entre les 22 hores i les 7 hores del matí, els conductors de bici podran circular per voreres de més de 4,75 metres i 3 metres d’espai lliure.
– Menors de 12 anys i acompanyants: els menors de 12 anys i els adults que els acompanyin podran circular en bicicleta per les voreres.

Bicis per calçada:
La normativa determina que quan un ciclista circuli per calçada ho haurà de fer preferentment (però no obligatòriament) pel carril més proper a la vorera. D’aquesta manera es pretén millorar la seguretat dels ciclistes evitant problemes amb els girs i els carrils bus.

Bicis per carril bici:
En cas que circulin pel carril bici, el text determina que els ciclistes tindran prioritat de pas respecte als vehicles a motor i també quan aquests realitzin en calçada maniobres de gir a la dreta o a l’esquerra i tallin la marxa del ciclista.

Bicis per entorns pacificats:
En els casos d’entorns pacificats les bicicletes podran circular en ambdós sentits de la marxa en carrers de vianants, residencials de velocitat màxima 20km/h, i quan tinguin plataforma única, excepte senyalització específica que ho prohibeixi.

 

Obligacions dels ciclistes: màxima protecció als vianants

La nova ordenança amplia l’anterior i determina les obligacions dels ciclistes a l’hora de circular tant per la calçada com per la vorera.

En el cas de la calçada s’inclou un epígraf de prohibicions concretes per evitar les conductes de risc entre les quals hi ha: circular amb el vehicle recolzat només en una roda; agafar-se a altres vehicles en marxa; deixar d’agafar el manillar amb les dues mans; circular fent zig-zag entre vehicles en marxa; carregar la bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió o circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de so.

Alhora, el text revisa l’apartat referent a com han de circular les bicicletes per les voreres amb l’objectiu de reforçar la seguretat i la prioritat del vianant, i per aquest motiu s’eliminen referències relatives a velocitats màximes i distàncies mínimes amb els vianants. D’aquesta manera la normativa pretén una major clarificació que deixi com a premisses bàsiques que les bicicletes han de respectar la preferència dels vianants i que s’han d’abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar la seva seguretat.

Finalment, el text també crea un epígraf específic que detalla amb quines condicions específiques els ciclistes es podran desplaçar en els parcs públics de la ciutat i que inclou que han de respectar la preferència del vianant i el patrimoni natural i urbà, no poden circular per sobre de parterres, zones amb vegetació i tampoc poden fer-ho aquelles zones amb una prohibició expressament senyalitzada. A més, hauran de respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris de les zones pavimentades o de terra en cas d’existir.

 

Obligacions dels conductors i els vianants vs les bicis: impedir l’assetjament

La modificació de la normativa crea un article específic amb les obligacions tant dels conductors de la resta de vehicles com dels vianants en relació a les bicicletes, ampliant l’ordenança anterior.

En aquest sentit, el text determina que els vehicles que avancin a un ciclista ho han de fer ocupant l’altre carril de circulació contigu en el mateix sentit de la marxa; han de mantenir circulant per darrera una distància de seguretat respecte la bicicleta de 3 m; no poden circular parar ni estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bici sense autorització; no poden fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat del conductor dels cicles i bicicletes; i finalment i com a novetat, s’introdueix el concepte d’assetjament establint que els conductors no poden realitzar maniobres d’assetjament que, en no respectar les distàncies de seguretat, en fer llums o ús de clàxon, constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril o impliquin un risc per la seguretat del conductor.

Per altra banda, l’ordenança també estableix que els vianants no poden caminar o ocupar els carrils bici i que en travessar-los han de respectar la prioritat dels ciclistes, excepte en aquelles zones destinades a aquesta finalitat.

 

Identificació dels cicles

El text determina l’obligatorietat d’identificar les bicicletes quan siguin del servei de bicicletes d’ús públic i compartit (Bicing) o amb les destinades a l’activitat comercial ja sigui les de transport de mercaderies, paqueteria i persones o quan es lloguin per alguna activitat de tipus turístic o d’oci amb ànim de lucre.

 

Limitació de grups

La modificació de l’ordenança preveu que els ciclistes que utilitzin bicis llogades per activitats turístiques o d’oci no podran circular amb grups superiors a 9 persones, en aquells carrers amb una amplada inferior als 10 metres, i amb grups de 18 persones a la resta de carrers de la ciutat. Aquests grups podran estar acompanyats com a a màxim per tres ciclistes acreditats com assistents per la companyia prestadora de l’activitat.

 

El carrer bici

S’ introdueix el concepte “Carrer bici”. Aquesta definició fa referència a tots els carrers on la velocitat màxima sigui 30 Km/h (Zones 30 i carrers d’un sol carril per sentit de circulació on la velocitat màxima segons ordenança és 30 km/h). Amb la incorporació del carrer bici, la nova ordenança vol reforçar el paper i la prioritat de les bicicletes que circulen per calçada en aquestes vies establint que en aquests espais les bicicletes tindran prioritat de circulació sobre la resta de vehicles, però no respecte els vianants. Actualment tots els carrers bici de la ciutat (amb velocitat màxima de 30 km/h) ja estan senyalitzats amb pictogrames d’una bicicleta pintats a la calçada.

 

Altres conceptes

Finalment i pel que respecta a altres conceptes relacionats amb la bicicleta, el nou text millora l’ordenament dels epígrafs relatius als elements de seguretat de la bicicleta i els complements i els revisa perquè en cas que s’aprovi una normativa de rang superior no quedi desfasada. Sobre l’estacionament i retirada, l’ordenança agrupa en un sol epígraf aquelles condicions relatives a l’estacionament de bicicletes a la via, i inclou la prohibició de lligar les bicicletes als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí o funcionalitat de l’element. El text també inclou prohibicions totals d’estacionament en alguns casos concrets com per exemple davant de places de Persones amb Mobilitat Reduïda o en estacions del Bicing. A banda, s’incorpora també la substitució de sancions per treballs per la comunitat de les infraccions ciclistes.

 

Es crearà l’Oficina de la Bicicleta

A partir de l’acord polític que ha permès l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança, el Govern Municipal impulsarà la refundació de l’Oficina de la Bicicleta de Barcelona, que entrarà en funcionament el mes d’abril, segons que ha anunciat Eduard Freixedes. Aquesta vol ser la marca amb què la ciutat desenvolupi totes aquelles accions relacionades amb aquest mitjà de transport. Aquesta oficina formarà part de la Direcció de serveis de Mobilitat i oferirà atenció al públic en tota aquesta matèria i també disposarà d’una àrea estratègica que planificarà i executarà tècnicament aquells estratègies necessàries per augmentar l’espai i l’ús ciclista de Barcelona.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina