L’Ajuntament de Barcelona i els veïns d’Horta-Guinardó acorden la cobertura de la Ronda de Dalt : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona i els veïns d’Horta-Guinardó acorden la cobertura de la Ronda de Dalt

27/03/2015

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i els veïns d’Horta-Guinardó han arribat a un acord per a la cobertura o soterrament de la Ronda de Dalt en el seu pas pels barris de la zona Nord del Districte d’Horta-Guinardó, és a dir, La Teixonera, Sant Genís, Montbau, Vall d’Hebron i Horta. Aquesta actuació permetrà reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de Dalt, afavorint noves connectivitats entre els barris i protegir acústicament els edificis.

Els veïns han conegut i debatut al llarg dels darrers mesos les diferents propostes sorgides de l’Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de Dalt, elaborat per BIMSA, l’enginyeria Esteyco i els Arquitectes Ravetllat-Ribas/Fernando així com dels estudis per la millora de la comunicació entre barris als entorns de la Ronda als Districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. Aquesta actuació de gran envergadura té una inversió total estimada de 400 milions d’euros i un calendari d’execució fins el 2023.

Un cop BIMSA elabori, per trams, els projectes d’estructura per cobrir la Ronda, es treballarà amb un procés d’implicació ciutadana per definir el caràcter i els usos de la urbanització provisional de l’espai guanyat, per a renaturalitzar-lo i esdevingui un veritable connector entre els barris per sobre i per sota de la Ronda. La voluntat és que la Ronda de Dalt esdevingui un eix cívic, la Gran Via de Dalt.

 

Resultat dels estudis elaborats fins ara de la Ronda

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat l’Estudi de viabilitat d’aquesta actuació que pretén millorar las connectivitat entre els barris, la reducció dels nivells acústics davant de la zona hospitalària de la Vall d’Hebron i dels habitatges propers a la Ronda. Per fer-ho analitza les possibles variacions del traçat i rasants actuals de la Ronda, sense afectar la xarxa de Metro, un dels grans esculls existents per dur a terme les obres. L’estudi divideix aquesta actuació en tres trams, en funció de la tipologia d’obres a executar:

Tram Occidental (barris de Sant Genís dels Agudells i La Teixonera). Aquest tram permet el cobriment total sense alterar el traçat ni les rasants de la Ronda. La seva execució permetria la millora de la connexió entre els dos barris; que l’edifici de l’actual IES Vall d’Hebron tingui un front verd; que el Mercat s’integri sense barreres en un nou passeig i, sobretot, que els edificis quedin protegits acústicament.

Tram Central (barri de La Vall d’Hebron i Montbau). En aquest cas per aconseguir el cobriment caldria desplaçar el traçat i modificar rasants. Una obra d’envergadura que permetria que el Parc de la Vall d’Hebron es relacionés amb Montbau, aconseguint que el costat mar ja no s’enfronti a un mur sinó a un verd atalussat, els edificis quedarien protegits acústicament i es potenciaria el pas inferior de la zona de llars Mundet i, per tant, la connexió entre espais verds.

Tram Oriental (Barri d’Horta). Aquest tram permet el cobriment d’alguns fragments modificant les rasants en el seu traçat actual. Aquesta actuació permetria que el conjunt d’equipaments educatius de la banda mar, les Llars Mundet i el Velòdrom d’Horta recuperarien una relació natural, que es mantindria el pas inferior del torrent i de l’Av. de l’Estatut. L’estudi preveu una nova plaça a nivell de la Carretera d’Horta que milloraria la transversalitat, i, sobretot, que Horta recuperi la connexió directa amb el barri del costat muntanya.

 

Declaració al Plenari Municipal

Aquest acord coincideix amb la declaració institucional aprovada avui per unanimitat al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona per al cobriment de la Ronda de Dalt i les solucions a les afectacions urbanístiques del veïnat de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari.

La declaració reconeix que en aquest mandat s’ha arribat a un acord amb els veïns i veïnes sobre les solucions per al cobriment o soterrament de la Ronda de Dalt en el seu pas pels barris de la zona Nord del Districte d’Horta-Guinardó, és a dir, La Teixonera, Sant Genís, Montbau, Vall d’Hebron i Horta. També posa per escrit els acords pressupostaris assolits per l’exercici de l’any 2015 que ha suposat la reserva d’una inversió plurianual de 4,5 milions d’euros destinada a la redacció dels projectes d’execució del cobriment de la Ronda de Dalt.

Així mateix tots els grups mostren el seu convenciment que paral·lelament a les tasques de soterrament o cobriment de la ronda s’ha de trobar una solució a l’afectació del veïnat de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari treballant per la seva desafectació, ja que aquets àmbit territorial es veu afectat pel planejament urbanístic del Pla General Metropolità de 1976 i que condiciona qualsevol actuació que s’hi pugui realitzar.

El Plenari del Consell Municipal presenta els següents compromisos:

Primer.- Cal disposar de les inversions necessàries per desenvolupar els projectes que es derivin de l’Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de Dalt i del processos de participació amb els veïns i veïnes d’Horta-Guinardó.

Segon.- Cal reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de Dalt impulsant el cobriment i altres alternatives en el tram que va del districte de Gràcia al districte de Nou Barris, tenint en compte el projecte per homogeneïtzar-ne la seva cobertura a Nou Barris.

Tercer.- Cal buscar una solució a l’afectació urbanística del veïnat de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari.

Quart.- Cal seguir desenvolupant el conjunt d’intervencions necessàries per a la urbanització, adequació i millora de les infraestructures de serveis i dels carrers de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari.

Cinquè.- Cal treballar perquè aquest projecte ajudi a humanitzar els entorns urbans de la Ronda de Dalt i a canviar la percepció que els barris de muntanya tenen de la mateixa, millorant les condicions ambientals i acústiques alhora que relligant els districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris amb la resta de la ciutat tot recuperant i guanyant nous espais per incrementar el verd urbà i els equipaments públics, dinamitzant l’activitat cívica, veïnal i comercial, i mobilitzant recursos i inversions a la zona.Compartiu aquest contingut