L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat més de 3,6 M€ en ajudes fiscals pels afectats per la pèrdua d’habitatge i altres col·lectius : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat més de 3,6 M€ en ajudes fiscals pels afectats per la pèrdua d’habitatge i altres col·lectius

01/04/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha consolidat les mesures de beneficis fiscals: l’exempció de pagar l’impost de la plusvàlua i l’ajut social, a persones que han perdut el seu habitatge per dació en pagament, execució hipotecària o compravenda amb l’entitat bancària i cancel·lació del deute.

Sònia Recasens, tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació ha declarat: “Barcelona posa la solvència municipal al servei de les persones, especialment a les més vulnerables. La fortalesa econòmica de les nostres finances ens ha permès poder fer aquests ajuts fiscals”.

Recasens ha remarcat: “L’Ajuntament de Barcelona ha estat el primer en aplicar i donar resposta a un neguit que els municipis es plantejaven i que reivindicaven els afectats per la pèrdua del seu habitatge arreu del país. Iniciatives com aquesta mostren que Barcelona és un model de fiscalitat justa, equitativa i de progrés”.

El Govern municipal, en atenció als principis d’equitat, justícia i capacitat econòmica, va aprovar l’any 2012, un ajut social per tal de compensar l’impost de plusvàlua a pagar per les transmissions d’immobles per dacions en pagament i per les execucions hipotecàries, per tal de pal•liar els efectes socials de la pèrdua de l’habitatge.

L’Ajuntament de Barcelona va prendre la iniciativa i va crear un equip especialitzat a l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH), que a partir dels documents públics que envien diàriament els notaris, s’identificaven les dacions en pagament, es localitzava al contribuent i se l’informava de la possibilitat de tenir dret a l’ajut. També en el cas de les execucions hipotecàries a través de la documentació dels jutjats o dels interessats, s’analitzava cada cas i s’informava de la possibilitat de l’ajut municipal.

A finals de 2014, la normativa estatal canvia i es declaren exemptes (amb efectes del gener de 2010) de l’impost de plusvàlua les dacions de pagament, execucions hipotecàries judicials o notarials i compravendes que encobreixen una dació. Per acollir-se cal que s’acompleixin els requisits següents: les persones que han transmès el seu habitatge han d’estar empadronades a l’immoble de forma continuada durant els dos darrers anys abans de la transmissió o des del moment de l’adquisició si en fa menys, i no tenir cap membre de la unitat familiar altres béns o drets per fer front a la totalitat del deute hipotecari.

Quan no es reuneixen aquests requisits, l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (IMH), analitza si es reuneixen les condicions per obtenir l’ajut municipal i informa el contribuent d’aquesta possibilitat i del procediment per obtenir-lo. L’IMH, en el període 2012-2014 ha analitzat 729 casos, dels quals 264 s’han declarat exempts, 124 han obtingut l’ajuda municipal, 32 han estat pagats pels bancs, 78 s’han denegat per no reunir els requisits ni per l’exempció ni per rebre l’ajut i 231 es troben en tràmit. L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat en aquest període, 2012-2014, 1.733.792,81 euros en ajudes.

En relació als altres beneficis fiscals vigents i més rellevants, cal destacar la bonificació sobre la quota de l’IBI a les famílies nombroses i que tinguin la condició de titulars del seu domicili habitual, que va del 5% al 90% en funció del valor cadastral i de si a la família nombrosa hi ha algun membre discapacitat. En el període 2014 s’han bonificat 9.368 famílies per un import de 1.932.834 €.

Des de l’IMH també s’atorguen subvencions per donar resposta a demandes socials i econòmiques relacionades amb els tributs. Aquest és el cas de les famílies monoparentals (propietàries o llogateres) i famílies nombroses llogateres que poden gaudir d’una subvenció de l’IBI en els mateixos paràmetres que la bonificació aplicada per les famílies nombroses propietàries d’un habitatge. També s’atorguen subvencions de l’IBI (50% de l’impost a pagar) a persones vídues, majors de 65 anys i amb un nivell de renda inferior a 13.550€. Per a l’any 2014, es van resoldre 33 subvencions per a famílies nombroses llogateres, 3.041 subvencions per a famílies monoparentals, i 1.744 subvencions per a persones vídues. Això va suposar un import total concedit de 632.126€.

Per últim, és destacable l’increment de sol•licituds de bonificació de l’impost de vehicles en relació als vehicles elèctrics i poc contaminants, es passa de 1.640 sol•licituds l’any 2013 a 3.278 l’any 2014.Compartiu aquest contingut