L’Ajuntament demana la derogació del Reial Decret estatal de regulació de l’autoconsum energètic : Servei de Premsa

L’Ajuntament demana la derogació del Reial Decret estatal de regulació de l’autoconsum energètic

22/10/2015Temps estimat de lectura: 4 minuts

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, va presentar ahir una Declaració Institucional per sol·licitar la derogació del Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

La declaració institucional, promoguda pel grup municipal de Barcelona En Comú, que ha obtingut l’elevat consens de la majoria del Consistori i ha estat signada per tots els grups polítics, excepte el PP, expressa que amb aquest decret “el govern central limita el dret ciutadà a la captació, transformació i ús de l’energia continguda en els fluxos biosfèrics, especialment la procedent del Sol”.

En el text de la declaració, l’Ajuntament de Barcelona s’ofereix a participar en la redacció d’una proposta de regulació “que respecti l’inalienable dret ciutadà a la captació, transformació i ús de l’energia continguda en els fluxos biosfèrics, especialment la procedent del Sol”.

La declaració institucional contempla finalment que el consistori “es compromet a contribuir activament en la seva derogació i contribuir a crear amb la màxima urgència una normativa favorable al desenvolupament de l’autoproducció d’energia i el seu ús directe, sense cap mena de trava, que permeti a la societat en el seu conjunt gaudir dels beneficis econòmics, ecològics i socials associats a aquesta forma d’obtenció d’energia”.

El Reial Decret és contrari a l’orientació del Govern municipal, que entén l’autoconsum i l’autoproducció com una eina essencial per combatre la pobresa energètica i defensa l’impuls de tecnologies d’eficiència com una via més per garantir l’accés al dret a l’energia. Per aquest motiu, l’equip de Govern va presentar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència un seguit de consideracions contràries a la proposta de l’executiu central.

A més, amb el Reial Decret, s’impedeix complir amb els objectius de reducció d’emissions per mitigar el canvi climàtic, que precisament s’abordaran aquest mes de desembre a París a la 21a cimera d’estats, on es plantejarà la necessitat d’incrementar la producció i comercialització d’energies d’origen renovable per evitar el ràpid avenç de l’augment de la temperatura a la terra.

L’autoproducció elèctrica és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de fer via en el camí de la transició energètica cap a un sistema energètic basat en el 100% d’energia renovable, que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic.

 

Fre a l’estímul de l’autoconsum

El Govern municipal creu fermament que el decret incorpora barreres administratives, econòmiques i tècniques que limiten notablement aquest estímul. Pel que fa a les barreres administratives, assenyala el fet que s’exigeix a l’autoconsumidor sol·licitar connexió a la xarxa tant si hi injecta com si no hi injecta energia. A més, la connexió a la xarxa l’ha de facilitar o denegar l’empresa distribuïdora, i actualment aquest tràmit requereix més de 6 mesos, un període massa llarg que desmotiva la inversió.

El decret suposa també impediments econòmics a l’autoconsum elèctric, ja que contempla gravar aquesta pràctica. L’Ajuntament rebutja frontalment que un autoconsumidor hagi de pagar un peatge per una energia que no demanda a la xarxa i que genera ell mateix. Seria el mateix que si a un usuari que utilitzés llum natural per llegir se li fes pagar per l’energia que hauria fet servir si hagués encès una bombeta. Això es veu agreujat pel fet que el peatge a pagar per una energia ni consumida ni demandada pot ser superior a l’aplicat per l’energia demandada.

El Govern municipal s’oposa al fet que la normativa estatal fa incompatible l’autoconsum pels clients que tinguin un contracte de subministrament regulat o siguin beneficiaris de bons socials. Això impedeix que l’autoconsum pugui ser una eina de lluita contra la pobresa energètica.

I en l’àmbit tècnic, la prohibició de l’ús de bateries i sistemes d’acumulació és un impediment més a la implementació del nou model energètic mundial favorable a la generació distribuïda complementada amb l’acumulació d’energia. En contra del que planteja la nova normativa, l’Ajuntament considera que cal facilitar sistemes d’acumulació que ajudin de forma clara a aplanar les corbes de demanda.

Així mateix, el reial decret produeix una desmotivació total a la generació distribuïda, en especial al sector fotovoltaic com a producte de la creació de nous peatges i tributs. La regulació espanyola contrasta amb la d’altres països més proclius al reconeixement dels avantatges que suposa l’ús de tecnologies distribuïdes.

 

Ingerència a les competències de l’Ajuntament i les comunitats autònomes

El text atempta clarament contra les competències de l’Ajuntament i les comunitats autònomes, que promouen l’autoconsum. El consistori vehicula la seva aposta per l’eficiència energètica amb l’ordenança de Medi Ambient i la Carta Municipal de Barcelona, i a través de l’aposta per desenvolupar un operador municipal d’energia que estimuli al màxim la generació local d’energies renovables.

A més, amb el reial decret es presenta l’autoconsum com un model mercantilista, una visió que s’acosta molt poc a l’essència de l’autoconsum. L’autoconsum s’ha plantejat sempre com un estalvi de costos, una línia clara d’eficiència i de sostenibilitat. L’objectiu d’aquesta pràctica no es la màxima producció per obtenir benefici, sinó produir per tal de cobrir la nostra demanda.

En aquest sentit, la normativa espanyola és clarament inoportuna, ja que elimina el concepte de balanç net basat en l’intercanvi de kWh entre les instal·lacions de generació i el sistema elèctric. El decret descarta aquesta possibilitat, i proposa un sistema en el qual l’autoconsumidor pot vendre els seus excedents en el mercat de producció i obtenir-ne un benefici econòmic –mercantilització d’una activitat que no té fins lucratius–, o bé pot cedir-los de manera gratuïta sense percebre cap contraprestació –fet que desmotiva tot tipus d’inversió–.

Per últim, el Govern municipal creu fermament que el model d’autoconsum contemplat pel reial decret s’ha elaborat totalment de forma unilateral, sense comptar amb els agents del sector ni la societat civil. Es tracta, doncs, d’una iniciativa reguladora contrària als principis de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

S’adjunta la declaració institucionalCompartiu aquest contingut

Paraules clau
autoconsum energètic/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina