Barcelona crea l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques : Servei de Premsa

Barcelona crea l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques

26/11/2015Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha creat l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques per millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors existents i crear una estructura de control de la gestió, auditora i d’anàlisi. L’actual govern, compromès amb l’honestedat, la transparència i el principi de prevenció, considera que la corrupció afecta més fàcilment a aquelles administracions que no estan dotades d’eines especialitzades, professionals i estables, per fer front a aquesta xacra.

 

23320467175_9a8d3dfd04_z

 

L’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP), que dependrà de la Tercera Tinença d’Alcaldia, dedicada a l’àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, garantirà que la gestió de l’administració municipal i, també, de les seves entitats vinculades i participades es regeixin sota els principis de transparència, codis de bon govern i compliment de la legalitat en matèria de transparència, contractació pública i resta d’ordenament jurídic.

D’aquesta manera, aquesta nova eina municipal treballarà d’una forma àgil, eficient i transversal a totes les àrees, districtes i ens municipals. L’OTBP estarà sota la direcció del gerent municipal de recursos, Joan Llinares, i es dividirà en tres parts:
– Control de Gestió, encarregada d’analitzar la bona gestió dels àmbits i serveis de l’administració municipal i dels seu sector públic a través del seguiment i l’auditoria.
– Direcció d’Anàlisi, dedicada a analitzar i investigar possibles males pràctiques i conductes irregulars de l’administració municipal i del sector públic.
– Departament de Transparència, encarregat del desenvolupament, la coordinació i l’impuls de la transparència municipal.

Formació per millorar la prevenció i rebutjar la corrupció

L’Ajuntament de Barcelona treballarà per salvaguardar i enfortir la integritat de l’administració, tant del sector públic com del personal laboral que en forma part, fomentant una cultura que rebutgi la corrupció i que promogui la transparència en la gestió.
Per això, es millorarà la formació dels empleats públics, amb la voluntat de dotar de més recursos per prevenir situacions de risc. L’OTBP comptarà amb una Xarxa estable de referents de transparència de l’Ajuntament, integrada per 56 treballadors provinents de l’àmbit funcionarial que actualment treballen al servei del Consistori, amb una formació especialitzada en matèria jurídica, econòmica i de sistemes d’informació i amb un currículum impecable en conducta ètica i responsable.

D’altra banda, s’analitzarà i s’investigarà internament possibles casos d’ús fraudulent o malbaratament de recursos públics, enriquiment il·lícit, conflictes d’interessos, tràfic d’influències, incompatibilitats o ús particular d’informació obtinguda durant l’exercici laboral a l’administració pública. A més, s’encarregarà de revisar el bon ús i la correcta aplicació dels ajuts i subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona, tant si les reben entitats públiques com privades. “No sospitem de ningú. Aquestes eines són mecanismes per crear i millorar el capital social i perquè no es pugui fer mal a l’administració pública”, ha dit Joan Llinares, gerent de recursos de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona farà un retorn públic a la ciutadania a través d’informes específics semestrals i una Memòria Anual que inclourà tota l’activitat desenvolupada, resultats, conclusions i recomanacions per millorar la gestió i el funcionament municipal.

Per Jaume Asens, tinent d’alcalde de l’àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, “no existeix un poder bo i un dolent. No hem de partir de la premissa que ara l’administració municipal funcionarà millor perquè som nosaltres els que governem. Hem de ser exigents i desconfiar de nosaltres mateixos perquè el poder lliurat a la seva pròpia lògica tendeix a acumular-se i a convertir-se en despòtic”.

Bústia ètica, alerta ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania una eina de participació per comunicar al Consistori fets i conductes contraris a una gestió ètica de l’administració, tant per part dels treballadors municipals com dels càrrecs electes.

Els ciutadans que vulguin comunicar algun fet o conducta irregular poden donar les seves dades de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer-ho de manera anònima. Un cop rebuda la informació del fet o de la conducta irregular, l’Ajuntament analitzarà la informació rebuda i, si cal, actuarà per aplicar mesures correctives. Un cop fetes les comprovacions, si hi ha comportaments tipificats com a pràctiques il·lícites penals, l’OTBP els posarà en coneixement del Ministeri Fiscal o de les autoritats judicials pertinents i ho acompanyarà de la documentació que estigui al seu poder.

L’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques també col·laborarà, si s’escau, amb l’Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes o els professionals de la Intervenció.

Adreça web: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/bustiaetica

L’OTBP és una oficina municipal pionera a l’Estat espanyol que va més enllà del que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que entra en vigor el proper 1 de gener del 2016, que no contempla eines com la Bústia ètica, la Xarxa estable de referents de transparència o el Consell Assessor.

Un cop presentada avui l’Oficina per la Transparència i la Bústia ètica s’obre un termini de consulta de 30 dies perquè la ciutadania pugui participar en la seva valoració.

Consell Assessor per la Transparència, un grup ciutadà contra la corrupció

Un dels principals objectius de l’OTBP és que millori el grau de confiança de la ciutadania vers l’administració municipal, així com reforçar els canals de participació ciutadana, establint una millor comunicació i una coresponsabilitat. Una de les maneres per fer-ho serà a través del Consell Assessor per la Transparència. Aquest estarà constituït per un màxim de 12 professionals: tècnics municipals i membres reconeguts d’entitats ciutadanes i professionals que treballen per la transparència i la lluita contra la corrupció que no rebran cap remuneració per la seva col·laboració consultiva amb l’Ajuntament de Barcelona.

Per ara, els membres que el configuraran són:

Simona Levi i Sergio Salgado

Membres d’Xnet. Grup activista per a la defensa d’Internet com a eina per a la democràcia i l’autoorganització ciutadana a través d’activitats com la lluita ciutadana contra la corrupció. Impulsors de dispositius com 15MpaRato i coordinadors de Grups Ciutadans contra la corrupció a Catalunya. Disposen d’una bústia de filtracions ciutadanes i van impulsar l’acusació ciutadana del Cas Bankia, que ha aconseguit destapar i obrir peces judicials per l’estafa de sortida a borsa, de les preferents i de les Targetes Black.

David Fernández
Periodista i exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya. Va presidir la Comissió d’investigació del Cas Pujol al Parlament de Catalunya. Destacat activista contra la corrupció i per la democràcia.

Miguel Ángel Maig de Gestha (Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda)
Membre del sindicat majoritari del cos tècnic d’Hisenda de l’AEAT i dels cossos tècnics del Ministeri d’Hisenda que neix a l’empara de les diferents associacions professionals, amb les quals es complementa per perseguir la millor defensa dels interessos de tot el personal al servei de l’administració.

Enric Pons de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) i de OCM (Observatoris Ciutadans Municipals)
Membre d’aquestes associacions obertes i autogestionades que realitzen auditories ciutadanes municipals per potenciar el control des de la base dels temes pressupostaris i de tot allò que afecta el deute públic. Promouen nova cultura de la transparència i de la participació en els municipis a través dels ajuntaments, els organismes públics més propers.

Part del Consell Assessor per la Transparència ha acompanyat a Jaume Asens i Joan Llinares durant la presentació de l’Oficina per la Transparència i la Bústia ètica.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pràctiques/ transparència/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina